Anunțuri

EXAMEN DE PROMOVARE

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un examen de promovare în vederea promovării în grad profesional în cadrul instituţiei:

Compartimentul de ştiinţă şi cercetare:
– din funcţia Inspector de specialitate S, grad profesional I în Inspector de specialitate S, grad profesional IA.

Condiţii de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Examenul de promovare va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de:

– 18 noiembrie 2019, ora 10,00

Dosarele de înscriere pentru examenul de promovare se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita până la data de 13. noiembrie 2019, ora 16.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise, conform listei subiectelor stabilite de comisia de examinare.

Bibliografie

 1. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare
 2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare cu Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 3. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările si completările ulterioare
 4. Legea 544/2001, actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
 5. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare
 6. Ordinul nr. 2883 din 15 decembrie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale

Bartalis Izabella

Manager

Odorheiu Secuiesc, 30.10.2019

 

 

Nr. 124/15.02.2019

Proces verbal

privind rezultatul selecţiei dosarelor pentru postul:

Inspector de specialitate, cu studii superioare S, Grad profesional I., în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

În urma anunţului, privind organizarea unui concurs pentru ocuparea postului contractual în cadrul instituţiei Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, până la data de 14. februarie 2019, ora 16:00, s-a prezentat 5 candidat şi dosarele ei au fost selectate, conform tabelul de mai jos:

Nr.crt. Numele şi prenumele Rezultatul selectării dosarelor Explicaţii
Pál Gyöngyvér-Ida Admis
Tank Erzsébet Admis
Mihálykó Magdolna Respins Respins din motivul lipsei de vechime, conf. Art.7, alin 2, litera c.) al Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014
Balázs Mária Admis
Bartalis Emese Admis

Comisia de examinare:

Preşedintele comisiei:

-Dávid Izabella, manager al instituţiei Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Membrii comisiei:

-Barta Judit, consilier la Compartimentul relaţii internaţionale, din cadrul Direcţiei generale management al CJHR

– Lőrincz Ildikó, consilier în cadrul Compartimentul de organizare

Secretar:

-Szőcs Klára, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului economic-administrativ

Odorheiu Secuiesc, 15. februarie 2019

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un concurs pentru ocuparea următorului post vacant în cadrul instituţiei:

 Inspector de specialitate, cu studii superioare S, Grad profesional I., în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

 Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţii generale

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;

b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercitiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii speciale

–     Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență favorabil în domeniul economic-administrativ

–     3 ani de vechime de muncă după absolvirea facultăţii

–     Cunoştinţe de operare pe calculator

–     Cunoaşterea limbii române

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 2. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
  e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de:

– 22 februarie 2019, ora 10,00 – proba scrisă

– 25 februarie, ora 10,00 – proba interviu

 Înscrierile se fac până la data de 14 februarie 2019, ora 16. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, între orele 8-16, la telefon: 0266-214440.

 

Bibliografie

 1. OMFP 2861/2009 – ORDIN pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE Nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare
 1. ORDIN nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, cu modificările şi completările ulterioare
 1. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

 

 1. Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 , Legea nr. 138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare

 

Dávid Izabella

Manager interimar