Anunțuri

REZULTATUL FINAL AL EVALUĂRII

Raportului de activitate pe anul 2022 al managementului Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

 

RezultatFinalEvaluareManagementForraskozpont-WEB

 

Nr. 411/12.04.2022

Proces verbal

 

privind REZULTATUL FINAL

la examenul de promovare organizat în scopul promovării în grad profesional în cadrul instituţiei

Examenul de promovare a avut loc la data de 11 aprilie 2022.

 

Compartimentul de Organizare:

– din funcţia Inspector de specialitate Grad profesional I, în Inspector de specialitate Grad profesional IA

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Nota la proba scrisă Rezultat

PROBA SCRISĂ

 

Barabás Dénes 98,50 ADMIS

 

Compartimentul Economico-Administrativ:

– din funcţia Inspector de specialitate Grad profesional I, în Inspector de specialitate Grad profesional IA

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Nota la proba scrisă Rezultat

PROBA SCRISĂ

 

Pál Gyöngyvér Ida 94,66 ADMIS

 

Afişat astăzi, 12 aprilie 2022, ora 16, termen de contestaţie 24 ore, de la data afişării rezultatului.

 

Odorheiu Secuiesc, 12 aprilie 2022

 

Preşedintele comisiei

Bartalis Izabella

————————————————————————————————————————

EXAMEN DE PROMOVARE

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un examen de promovare în vederea promovării în grad profesional în cadrul instituţiei, pentru:

 Compartimentul de Organizare

Funcția Inspector de specialitate S, din grad profesional I. în  Inspector de specialitate S, grad profesional IA, din cadrul.

Compartimentul Economico – Administrativ

Funcția Inspector de specialitate S, din grad profesional I în  Inspector de specialitate S, grad profesional IA, din cadrul

Condiţii de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Examenul de promovare va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de 11. aprilie 2022, începând cu ora 10,00.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise, conform listei subiectelor stabilite de comisia de examinare.

Dosarele de înscriere pentru examenul de promovare se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita până la data de 30. martie 2022, ora 16.

Bibliografie

 1. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare
 2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare cu Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 3. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările si completările ulterioare
 4. Legea 544/2001, actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
 5. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare
 6. Ordinul nr. 2883 din 15 decembrie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale

 

Bartalis Izabella

Manager

Odorheiu Secuiesc, 23.03.2022

—————————————————————————————————————————

Nr. 1119/18.06.2021

Proces verbal

privind rezultatul selecţiei dosarelor pentru postul:

 Îngrijitor M-G în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

În urma anunţului, privind organizarea unui concurs pentru ocuparea postului contractual în cadrul instituţiei Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, până la data de 17. iunie 2021, ora 16:00, s-au prezentat 2 candidați şi dosarele lor au fost selectate, conform tabelul de mai jos:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Rezultatul selectării dosarelor Explicaţii
Barabás Szidónia Admis
Pál Ildikó Admis

 

Comisia de examinare:

Preşedintele comisiei:

Bartalis Izabella, manager al instituţiei Centrul Judeţean pentru  Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

 

Membrii comisiei:

P. Buzogány Árpád, consultant artistic în cadrul Compartimentul de cultură

Pál Gyöngyvér-Ida, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului economico-administrativ

 

Secretar:

Szőcs Klára, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului economico-administrativ

 

Odorheiu Secuiesc, 18 iunie 2021

———————————————————————————————————————-


ANUNŢ

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un concurs pentru ocuparea următorului post vacant în cadrul instituţiei:

Îngrijitor M-G în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţii generale de participare:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;

b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercitiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii speciale de participare:

-studii generale sau medii;

-abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul din instituție

-abilități de muncă în echipă;

-abilități de întreținere a spațiilor exterioare și interioare;

-spirit organizatoric;

-disponibilitate la program flexibil;

-vechimea în muncă/specialitate- nu necesită vechime

-cunoaşterea limbii române și maghiare

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de:

28 iunie 2021, ora 10,00 – proba scrisă

30 iunie 2021, ora 10,00 – proba interviu

Înscrierile se fac până la data de 17. iunie 2021, ora 16. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, între orele 8-16, la telefon: 0266-214440.

Bibliografie

 1. HOTĂRÂRE Nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 2. CAPITOLUL IV, art.22, 23 privind Obligatiile lucratorilor din Legea 319 din 2006, Legea privind securitatea si sănătatea în muncă
 3. CAPITOLUL VI, Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică, din Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
 4. REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

 

Bartalis Izabella

Manager

—————————————————————————————————————————

Nr. 1658/09.11.2020

Proces verbal

privind rezultatul selecţiei dosarelor pentru postul:

Contabil-șef II., studii superioare cu atribuţii financiar-contabile în cadrul Compartimentului de Conducere – pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

În urma anunţului, privind organizarea unui concurs pentru ocuparea postului contractual în cadrul instituţiei Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, până la data de 06. noiembrie 2020, ora 16:00, s-a prezentat 1 candidat şi dosarul ei a fost selectate, conform tabelul de mai jos:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Rezultatul selectării dosarelor Explicaţii
Pál Erika Admis

Comisia de concurs:

Preşedintele comisiei:

-Bartalis Izabella, manager al instituţiei Centrul Judeţean pentru  Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Membrii comisiei:

– Bíró Kinga, consilier din cadrul Direcţia generală economică, CJHR

– P. Buzogány Árpád, consultant artistic în cadrul Compartimentul de cultură

Secretar:

– Szőcs Klára, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului economico-administrativ

 

Odorheiu Secuiesc, 09. noiembrie 2020

 

—————————————————————————————————————————

 

ANUNŢ

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un concurs pentru ocuparea următorului post vacant în cadrul instituţiei:

Contabil-șef II., studii superioare cu atribuţii financiar-contabile în cadrul Compartimentului de Conducere – pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţii generale de participare:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercitiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii speciale de participare:

– studii superioare în domeniul economic, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– cunoașterea și aplicarea legislației specifice instituțiilor bugetare;

– vechime în domeniul financiar-contabil la instituții publice, minimum 10 ani;

– abilități în utilizarea calculatorului și experiență în utilizarea de soft-uri specializate în domeniul contabilității instituțiilor publice și sistemul Electronic de raportare a Situațiilor financiare din Sectorul Public;

– Cunoaşterea limbii române

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 2. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
  e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de:

– 16 noiembrie 2020, ora 10,00 – proba scrisă

– 18 noiembrie 2020, ora 10,00 – proba interviu

Înscrierile se fac până la data de 06. noiembrie 2020, ora 16. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, între orele 8-16, la telefon: 0266-214440.

Bibliografie

 1. Legea 82/1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv modificată și completată de Legea 234/2010 pentru modificarea și completarea acesteia;
 6. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale, modificată prin: M.O. 37/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Decretul 209/1976 privind Regulamentul operațiunilor de casă cu modificările şi completările ulterioare;
 9. OMFP 2281/2009 privind planificarea plăților în trezorerie cu modificările şi completările ulterioare;
 10. LEGE – CADRU nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare.
 12. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 13. Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările şi completările ulterioare;
 15. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare;
 16. OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 19. OMFP 517/2016-FOREXEBUG, cu modificările și completările ulterioare

 

Odorheiu Secuiesc,

22 octombrie 2020

 

 


 

 

EXAMEN DE PROMOVARE

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un examen de promovare în vederea promovării în grad profesional în cadrul instituţiei:

Compartimentul de ştiinţă şi cercetare:
– din funcţia Inspector de specialitate S, grad profesional I în Inspector de specialitate S, grad profesional IA.

Condiţii de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Examenul de promovare va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de:

– 18 noiembrie 2019, ora 10,00

Dosarele de înscriere pentru examenul de promovare se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita până la data de 13. noiembrie 2019, ora 16.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise, conform listei subiectelor stabilite de comisia de examinare.

Bibliografie

 1. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare
 2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare cu Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 3. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările si completările ulterioare
 4. Legea 544/2001, actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
 5. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare
 6. Ordinul nr. 2883 din 15 decembrie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale

Bartalis Izabella

Manager

Odorheiu Secuiesc, 30.10.2019

 

 

Nr. 124/15.02.2019

Proces verbal

privind rezultatul selecţiei dosarelor pentru postul:

Inspector de specialitate, cu studii superioare S, Grad profesional I., în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

În urma anunţului, privind organizarea unui concurs pentru ocuparea postului contractual în cadrul instituţiei Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, până la data de 14. februarie 2019, ora 16:00, s-a prezentat 5 candidat şi dosarele ei au fost selectate, conform tabelul de mai jos:

Nr.crt. Numele şi prenumele Rezultatul selectării dosarelor Explicaţii
Pál Gyöngyvér-Ida Admis
Tank Erzsébet Admis
Mihálykó Magdolna Respins Respins din motivul lipsei de vechime, conf. Art.7, alin 2, litera c.) al Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014
Balázs Mária Admis
Bartalis Emese Admis

Comisia de examinare:

Preşedintele comisiei:

-Dávid Izabella, manager al instituţiei Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Membrii comisiei:

-Barta Judit, consilier la Compartimentul relaţii internaţionale, din cadrul Direcţiei generale management al CJHR

– Lőrincz Ildikó, consilier în cadrul Compartimentul de organizare

Secretar:

-Szőcs Klára, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului economic-administrativ

Odorheiu Secuiesc, 15. februarie 2019

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un concurs pentru ocuparea următorului post vacant în cadrul instituţiei:

 Inspector de specialitate, cu studii superioare S, Grad profesional I., în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

 Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţii generale

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;

b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercitiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii speciale

–     Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență favorabil în domeniul economic-administrativ

–     3 ani de vechime de muncă după absolvirea facultăţii

–     Cunoştinţe de operare pe calculator

–     Cunoaşterea limbii române

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 2. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
  e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de:

– 22 februarie 2019, ora 10,00 – proba scrisă

– 25 februarie, ora 10,00 – proba interviu

 Înscrierile se fac până la data de 14 februarie 2019, ora 16. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, între orele 8-16, la telefon: 0266-214440.

 

Bibliografie

 1. OMFP 2861/2009 – ORDIN pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE Nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare
 1. ORDIN nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, cu modificările şi completările ulterioare
 1. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

 

 1. Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 , Legea nr. 138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare

 

Dávid Izabella

Manager interimar