Regulament de organizare şi funcţionare

———————————————————————————————————————-

 

 

ROMÂNIA                                                                                                    Anexa nr. 1  

JUDEŢUL HARGHITA                                                             la Hotărârea nr.         ___ / 2015

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

 

CAP. 1

    Dispoziţii generale

ART. 1

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, cu denumirea în limba maghiară „Hargita Megye Hagyományőrzési Forrásközpontja”, denumit în continuare Centrul, este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Harghita.

ART. 2

Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare elaborat în temeiul regulamentului-cadru.

ART. 3

Centrul are sediul în imobilul situat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie nr. 9, etaj 3, judeţul Harghita. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.

 

    CAP. 2

    Scopul şi obiectul de activitate

ART. 4

Centrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă:

– cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;

– protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;

– coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universităţi populare;

– elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;

– iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;

– elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;

– conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

– păstrarea şi cultivarea specificului zonal;

– stimularea creativităţii şi talentului;

– revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);

– cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.;

– desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;

– antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului natural, cât şi a mediului cultural tradiţional;

– dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;

– promovarea identităţii culturale ale minorităţilor naţionale

ART. 5

(1) Centrul are următoarele atribuţii principale:

 1. a) coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, activitatea aşezămintelor culturale;
 2. b) sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate;
 3. c) editează şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale;
 4. d) realizează programe de educaţie permanentă în parteneriat cu instituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate;
 5. e) iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
 6. f) propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului;
 7. g) efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugăreşti tradiţionale;
 8. h) iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi meşteşugăreşti tradiţionale;
 9. i) asigură asistenţă de specialitate şi organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul încadrat în aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local, cu avizul direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional.

(2) Instituţia poate să înfiinţeze un consiliu ştiinţific. Componenţa şi atribuţiile consiliului ştiinţific vor fi stabilite prin decizia conducătorului instituţiei, cu avizul Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita.

ART. 6

Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi pentru realizarea activităţilor specifice, Centrul colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase ş.a.).

 

    CAP. 3

    Patrimoniul

ART. 7

(1) Patrimoniul Centrului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei.

(2) Patrimoniul Centrului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.

(3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Centrului se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

 

    CAP. 4

    Personalul şi conducerea

ART. 8

(1) Personalul Centrului se structurează în personal de conducere, de specialitate şi personal auxiliar, toţi făcând parte din categoria personalului contractual.

(2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului Centrului se realizează în condiţiile legii.

ART. 9

(1) Structura organizatorică şi numărul de posturi, sunt cele prevăzute în organigrama şi statul de funcţii ale Centrului, aprobate de Consiliul Judeţean Harghita.

(2) Atribuţiile personalului încadrat la Centru sunt cele prevăzute în fişele postului.

ART. 10

Personalul de specialitate şi, după caz, cel auxiliar, încadrat în Centru, conform prevederile Ordinului nr. 2193/2004 are obligaţia absolvirii unui curs de perfecţionare, o dată la 3 ani.

ART. 11

(1) Centrul este condus de un manager, angajat prin contract de management în baza unui concurs de proiecte de management, potrivit legii.

(2) Lângă atribuţiile şi responsabilităţile cuprinse în contractul de management, menegerul are următoarele atribuţii principale:

 1. a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
 2. b) asigură condiţiile de îndeplinire şi respectare a criteriilor de autorizare a instituţiei;
 3. c) elaborează programele de activitate;
 4. d) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile specifice instituţiei;
 5. e) este ordonator terţiar de credite;
 6. f) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
 7. g) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;
 8. h) informează trimestrial consiliul de administraţie asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii;
 9. i) angajează personal de specialitate şi administrativ în concordanţă cu reglementările în vigoare;
 10. j) întocmeşte fişele posturilor prevăzute în structura organizatorică şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din subordine;
 11. k) răspunde de înregistrarea proiectelor şi activităţilor în jurnalul anual al Centrului;
 12. l) managerul prezintă Consiliului Judeţean Harghita un raport semestrial de activitate în termen de 15 zile calendaristice de la expirarea semestrului anterior, pentru care se elaborează raportul de activitate. Raportul de activitate va cuprinde următoarele elemente: situaţia economico – financiară al instituţiei, eficienţa financiară raportată la bugetul instituţiei, nivelul de ocupare a posturilor şi modificările intervenite în raporturile de muncă ale angajaţilor, respectiv sancţiunile disciplinare aplicate, numărul contractelor de colaborare încheiate de instituţie, numărul de spectacole (şi alte manifestări) organizate şi găzduite, confirmate şi de responsabilul din partea Consiliului Judeţean Harghita -, modificări intervenite în administrarea patrimoniului, nivelul de realizare a obiectivelor şi indicatoarelor proiectului de management, precum şi orice altă informaţie considerată fiind relevantă pentru aprecierea activităţii instituţiei. Raportul este vizat de consiliul de administraţie.
 13. m) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei;
 14. îndeplineşte obligaţiile asumate, aferente proiectului de management prevăzut în anexa la contractul de management;
 15. îndeplineşte programele şi proiectele culturale minimale proprii, precum şi indicatorii economici şi indicatorii culturali. Acestea se negociază anual, în maximum 15 zile de la aprobarea bugetului instituţiei, şi sunt cuprinse într-un act adiţional la contractul de management;
 16. elaborează şi aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;
 17. stabileşte atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fişele de post;
 18. adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri proprii, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
 19. asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;
 20. ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra incendiilor în instituţie;
 21. stabileşte măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii;

(3) În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii.

(4) În absenţa managerului, cu excepţia vacanţei postului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către o persoană din cadrul Centrului, desemnată de manager prin decizie scrisă.

ART. 12

(1) În exercitarea atribuţiilor sale managerul este ajutat de Consiliul de administraţie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ precum şi de Consiliul Ştiinţific.

(2) Consiliul de administraţie este alcătuit din:

– Preşedinte: – managerul Centrului;

– Membrii:

– 1 membru desemnat de către Preşedintele Consiliului Judeţean

– 1 membru al Consiliului Judeţean Harghita

– 1 reprezentant de prestigiu al vieţii culturale a judeţului Harghita

– contabila Centrului;  ”

 

(3) Secretarul consiliului de administraţie este desemnat de preşedintele consiliului de administraţie dintre membrii consiliului.

(4) Consiliul ştiinţific este înfiinţat de managerul Centrului. Componenţa şi atribuţiile consiliului ştiinţific vor fi stabilite prin decizia conducătorului instituţiei. Consiliul ştiinţific se întruneşte la sediul Centrului semestrial sau de câte ori este nevoie la convocarea managerului. Consiliului ştiinţific ajută Centrul la îndeplinirea obiectivelor propuse.

ART. 13

 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

 1. Se întruneşte la sediul Centrului trimestrial sau de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;
 2. Este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi;
 3. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte;
 4. Dezbaterile Consiliului de administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte, prin grija secretarului;
 5. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, inserat în registrul de şedinţe, semnat de către toţi cei prezenţi la şedinţă;
 6. Procesul-verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările Consiliului.
 • Consiliul de administraţie al Centrului are următoarele atribuţii principale:
 1. Analizează şi aprobă programele de activitate ale instituţiei, hotărând direcţiile de dezvoltare ale Centrului;
 2. Aprobă colaborările Centrului cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;
 3. Aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea avizării acestuia de către Consiliul Judeţean, iar după avizarea lui, defalcarea pe activităţi specifice;
 4. Supune aprobării Consiliului Judeţean, statul de funcţii al instituţiei, ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia;
 5. Aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei;
 6. Analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor potrivit legii;
 7. Hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de concurs;
 8. Urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administraţie şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;
 9. Propune modul în care utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri proprii şi alte surse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de administraţie adoptă hotărâri.

Art. 14

(1) Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita  are obligaţia de a întocmi rapoarte periodice  privind cheltuielile efectuate.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1),  se întocmesc lunar şi se transmit Consiliului Judeţean Harghita, Direcţiei generale economice, până cel târziu la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentă.

(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

 1. a) cuantumul sumelor efectiv cheltuite în luna respectivă, exprimate în RON;
 2. b) destinaţia sumelor alocate cu titlu de cheltuieli;
 3. c) sursa de finanţare a cheltuielilor;
 4. d) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a întocmit raportul;
 5. e) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor care au avizat sau, după caz, aprobat raportul.

(4) În termen de cel mult 15 zile de la data primirii rapoartelor prevăzute la alin. (1) Consiliul Judeţean Harghita are dreptul de a solicita iar Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita  are obligaţia de a pune la dispoziţie orice clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu conţinutul documentelor transmise.

 

    CAP. 5

    Bugetul de venituri şi cheltuieli

ART. 15

(1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local, prin autoritatea tutelară, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 118/2006.

(2)Subvenţiile de la bugetul de stat către Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita  se acordă pe baza Contractului de finanţare încheiat între Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita şi departamentele Guvernului României.

(3)Subvenţiile din bugetul Judeţului Harghita către Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita  se acordă pe baza Contractului de finanţare încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita  în fiecare an după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita pe anul respectiv, conform prevederilor art. 2 al Ordonanţei nr. 9/1996 şi a Normelor metodologice nr. 3977/1996. Prin acest contract se stabilesc obligaţiile ori programele minimale ce urmează a fi realizate de către Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita  pe anul respectiv.

ART. 16

    Veniturile proprii ale Centrului  se realizează din:

 1. a) taxele pentru cursuri, inclusiv cele de perfecţionare;
 2. b) închirieri de spaţii şi bunuri mobile;
 3. c) spectacole organizate de instituţie;
 4. d) organizarea unor manifestări culturale;
 5. e) valorificarea unor lucrări realizate prin activităţi specifice;
 6. f) editarea şi difuzarea unor publicaţii proprii sau de altă producţie, pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi culturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 7. g) derularea unor proiecte şi programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;
 8. h) prestarea altor servicii şi/sau activităţi culturale sau de educaţie permanentă în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei, potrivit legii.

 

CAP. 6

    Dispoziţii finale

ART. 17

(1) Centrul dispune de ştampilă şi sigiliu proprii.

(2) Centrul are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:

– actul normativ de înfiinţare;

– documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;

– corespondenţa;

– alte documente, potrivit legii.

ART. 18

(1) Prevederile prezentei regulament se vor completa prin hotărârea Consiliului Judeţean Harghita, în funcţie de noile reglementări ce vor apărea în domeniul instituţiilor publice de cultură.

(2) În temeiul prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, managerul elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei.

(3) Orice modificare şi completare a prezentului regulament va fi propus de managerul Centrului, în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Harghita.

 

BORSEC, 22 aprilie. 2015

 

PREŞEDINTE                                                              Manager interimar

Borboly Csaba                                                            Lőrincz Ildikó