Álláshirdetés

Nr. 411/2022.04.12.

Jegyzőkönyv

 

a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontban meghirdetett előmeneteli vizsga eredményéről

A szakmai előmeneteli vizsgára 2022. április 11-én került sor

 

Programszervezési iroda

Szakfelügyelő –– I. szakmai fokozatból – Szakfelügyelő –– IA. szakmai fokozatba

 

Nr.

crt.

Név Irásbeli vizsga eredménye Megjegyzés
Barabás Dénes 98,50 ÁTMENT

 

Gazdasági-adminisztratív iroda

Szakfelügyelő –– I. szakmai fokozatból – Szakfelügyelő –– IA. szakmai fokozatba

 

Nr.

crt.

Név Irásbeli vizsga eredménye Megjegyzés
Pál Gyöngyvér Ida 94,66 ÁTMENT

 

Az előmeneteli vizsga eredménye 2022. április 12-én, 16 órakor függesztődik ki, fellebbezni a kifüggesztést követő 24 órán belül lehet

 

Székelyudvarhely, 2022. április 12.

 

A bizottság elnöke:

Bartalis Izabella

 

—————————————————————————————————————————

SZAKMAI ELŐMENETELI  VIZSGA

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szakmai előmeneteli vizsgát szervez a következő állások esetében:

Programszervezési iroda

Szakfelügyelő –– I. szakmai fokozatból  –  Szakfelügyelő –– IA. szakmai fokozatba

Gazdasági-adminisztrativ iroda

Szakfelügyelő –– I. szakmai fokozatból  –  Szakfelügyelő –– IA. szakmai fokozatba

Részvételi feltételek:

 • minimum 3 év régiség abban a szakmai fokozatban, amelyből a jelentkező előlép
 • az utolsó három évben legalább kétszer az egyéni teljesítmény értékelője „nagyon jó”minősítésű kell legyen

A szakmai előmeneteli vizsgára a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén (Székelyudvarhely, 1918. december 1. u., 9 sz.) kerül sor,  2022. április 11-én, de. 10 órától.

 A szakmai előmeneteli vizsga, a vizsgabizottság által összeállított kérdések alapján, egy írásbeli vizsgából áll.

A beiratkozási doszárt 2022. március 30-án, 16 óráig lehet leadni a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén.

Könyvészet:

 1. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare
 2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare cu Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 3. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările si completările ulterioare
 4. Legea 544/2001, actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
 5. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare
 6. Ordinul nr. 2883 din 15 decembrie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale

Bartalis Izabella

Menedzser

Székelyudvarhely, 2022.03.23

————————————————————————————————————————–

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE

Nr. 71059/17.12.2021

 

REZULTATUL EVALUĂRII

Proiectului de management pentru ocuparea funcției de manager al Centrului Județean

Pentru Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

 

 

Punctajul obținut Rezultatul evaluării
Numele și prenumele pentru proiectul de Proiectului de
management-Etapa I. management
1. 69235 8,90 ADMIS

 

Nota: Proba la interviu va fi în data de 04.01.2022. de la ora 12:00, în sala nr. 19

 


 

Secretariatul comisiei,

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

 

CONSILIUL JUDEŢEAN

SECRETARIATUL COMISIE DE CONCURS

Nr. 69401-06.12.2021

 

Rezultatul selecţiei dosarelor

pentru organizarea concursului de management pentru ocuparea funcției de manager al al

Centrului Județean Pentru Promovarea Culturii Tradiționale Harghita

 

 

 

Rezultatul selecției dosarelor
Numele și prenumele
Nr. 69235 ADMIS

 

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, rezultatul selecției dosarelor se comunică individual prin telefon sau email. Codurile afișate sunt numerele de înregistrare a cererilor pentru participarea la concursul organizat.

 

—————————————————————————————————————————

 

 

Afișat astăzi, 06 decembrie 2021, la ora 12:00

ROMÂNIA                                                                                                                         Anexa nr. 2

JUDEŢUL HARGHITA                                                           la Dispoziția   nr. _________/2021

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

CAIET DE OBIECTIVE

pentru concursul de proiecte de management organizat pentru asigurarea

managementului la     Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

 

Perioada de management este de 4 ani, începând cu data încheierii noului contract de management.

 1. Obiectivele şi misiunea instituţiei

    I.1. Subordonare

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, denumit în continuare Centru, este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, finanţată din subvenţii de la bugetul judeţului Harghita și din venituri proprii, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Harghita

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare, denumit în continuare Regulament. Regulamentul a fost elaborat pe baza următoarele acte normative:

– Ordonanța nr. 21 din 31 ianuarie 2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006, privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare,

– Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale,

– Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale .

 

 

    I.2. Obiectivele instituţiei

Centrul iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente, artei spectacolului și  al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă :

– cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;

– protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;

– coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universităţi populare;

– elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;

– iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;

– elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;

– conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

– păstrarea şi cultivarea specificului zonal;

– stimularea creativităţii şi talentului;

– revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);

– cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative profesioniste și neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.;

– desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;

– antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului natural, cât şi a mediului cultural tradiţional;

– dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;

– promovarea identităţii culturale ale minorităţilor naţionale

– oferirea de produse și servicii culturale diverse :spectacole, concerte, festivaluri, programe culturale, ateliere de creație- pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare în scopul creșterii gradului de acces de participare a cetățenilor la viața culturală;

 

 1. Misiunea instituţiei

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita are ca misiune păstrarea și îmbogățirea patrimoniul cultural al județului Harghita, prin publicarea edițiilor și prin organizarea proiectelor, protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale creației populare contemporane, constituind bancă de date și valori, conservarea și transmitera valorilor morale, artistice și culturale ale comunității locale și naționale, revitalizera și promovarea meseriilor și îndeletnicilor tradiționale și susținerea celor care le practică, dezvoltarea shimburilor culturale pe plan județean, național și inernațional, oferirea serviciilor culturale (concerte, festivale, ect.) pentru a crește și a stimula interesul publicului față de obiceiurile, tradițiile și cultură.

III. Evoluțiile economice și socioculturale specifice comunității în care instituția își desfășoară activitatea

III.1.Obiectul de activitate

 • Centrul are următoarele atribuţii principale:
 1. a) organizează evenimente culturale cu rol educativ și\sau de divertisment: festivaluri, spectacole, concerte, concursuri, târguri, seminarii, ateliere altele asemenea;
 2. b) organizează programe/proiecte artistice, producții proprii (spectacole și\sau concerte);
 3. c) răspunde pentru conservarea, cercetarea punerea în valoare a meșteșugurilor, tradițiilor, obiceiurilor specifice județului Harghita;
 4. d) asigură revitalizarea, promovarea meseriilor îndeletnicirilor tradiționale, susținerea pe cei care le practică (meșteri populari ,mici meseriași etc.);
 5. e) coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, activitatea aşezămintelor culturale;
 6. f) sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate;
 7. g) editează şi difuzează publicaţii proprii sau de altă producție, pe orice fel de suport, în domeniul educaţiei permanente, culturii populare, tradiţiilor locale şi regionale pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale şi pentru promovarea culturii populare, a tradiţiei locale şi regionale , cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 8. h) realizează programe de educaţie permanentă în parteneriat cu instituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate;
 9. i) iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
 10. j) propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului;
 11. k) efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugăreşti tradiţionale;
 12. l) iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi meşteşugăreşti tradiţionale;
 13. m) asigură îmbogăţirea patrimoniului instituţiei prin donaţii, achiziţii, prin materiale realizate în organizarea de tabere şi expoziţii de artă şi alte forme;
 14. n) asigură asistenţă de specialitate şi organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul încadrat în aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local, cu avizul direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional.
 15. o) realizează ca partener/instituție gazdă concursuri, festivale, spectacole de teatru, de teatru de păpuși pentru copii, teatru dans și alte tipuri de spectacole și concerte atât în mediul urban cât și în mediul rural al judetului, precum și în țară și în străinătate

III.2.Personalul şi conducerea

III.2.1. Personalul

Structura personalului la Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita este compusăă din personal de conducere, personal de specialitate şi personal auxiliar, toţi făcând parte din categoria personalului contractual.

Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita se realizează în condiţiile legii.

Nr.total de posturi : 12, din care 2 post de conducere, 10 posturi de execuţie

Număr de personal conform statului de funcții aprobat în anul 2020 din care: 2020

 

Conducere:

–          Manager

–          Contabil sef

 

1

1

De execuţie: 10
Compartimentul economico administrativ:

–          Inspector de specialitate

–          Inspector de specialitate

–          Îngrijitor

 

1

1

1

Compartiment de organizare:

–          Consilier

–          Inspector de specialitate

 

1

1

Compartiment de stiinta si cercetare:

–          Consilier

–          Inspector de specialitate

–          Inspector de specialitate

 

1

1

1

Compartiment de promovarea culturii:

–          Consultant artistic

–          Referent

 

1

1

 

III.2.2.Conducerea instituţiei

Centrul este condus de un manager, angajat prin contract de management în baza unui concurs de proiecte de management, potrivit legii.

(2) Lângă atribuţiile şi responsabilităţile cuprinse în contractul de management, managerul are următoarele atribuţii principale:

 1. a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
 2. b) asigură condiţiile de îndeplinire şi respectare a criteriilor de autorizare a instituţiei;
 3. c) elaborează programele de activitate;
 4. d) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile specifice instituţiei;
 5. e) este ordonator terţiar de credite;
 6. f) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
 7. g) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;
 8. h) informează trimestrial consiliul de administraţie asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii;
 9. i) angajează personal de specialitate şi administrativ în concordanţă cu reglementările în vigoare;
 10. j) întocmeşte fişele posturilor prevăzute în structura organizatorică şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din subordine;
 11. k) răspunde de înregistrarea proiectelor şi activităţilor în jurnalul anual al Centrului;
 12. l) managerul prezintă Consiliului Judeţean Harghita un raport semestrial de activitate în termen de 15 zile calendaristice de la expirarea semestrului anterior, pentru care se elaborează raportul de activitate. Raportul de activitate va cuprinde următoarele elemente: situaţia economico – financiară a instituţiei, eficienţa financiară raportată la bugetul instituţiei, nivelul de ocupare a posturilor şi modificările intervenite în raporturile de muncă ale angajaţilor, respectiv sancţiunile disciplinare aplicate, numărul contractelor de colaborare încheiate de instituţie, numărul de spectacole (şi alte manifestări) organizate şi găzduite, confirmate şi de responsabilul din partea Consiliului Judeţean Harghita -, modificări intervenite în administrarea patrimoniului, nivelul de realizare a obiectivelor şi indicatoarelor proiectului de management, precum şi orice altă informaţie considerată fiind relevantă pentru aprecierea activităţii instituţiei. Raportul este vizat de consiliul de administraţie.
 13. m) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei;
 14. n) îndeplineşte obligaţiile asumate, aferente proiectului de management prevăzut în anexa la contractul de management;
 15. o) îndeplineşte programele şi proiectele culturale minimale proprii, precum şi indicatorii economici şi indicatorii culturali. Acestea se negociază anual, în maximum 15 zile de la aprobarea bugetului instituţiei, şi sunt cuprinse într-un act adiţional la contractul de management;
 16. p) elaborează şi aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;
 17. q) stabileşte atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fişele de post;
 18. r) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri proprii, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
 19. s) asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;
 20. t) ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra incendiilor în instituţie;
 21. u) stabileşte măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii;

În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii.

În absenţa managerului, cu excepţia vacanţei postului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către o persoană din cadrul Centrului, desemnată de manager prin decizie scrisă.

Activitatea managerului este sprijinită de consiliul de administraţie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ precum şi de Consiliul Ştiinţific.

 

III.2.3. Bugetul aprobat al instituţiei pe ultimii trei ani

 

Nr.crt Categorii 2018 2019 2020
Prevăzut (lei) Realizat

(lei)

Prevăzut (lei) Realizat

(lei)

Prevăzut (lei) Realizat

(lei)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. TOTAL VENITURI, din care 1.125.200 1.044.629 1.666.000 1.1519.834 1.858.200 1.612.270
1.a. venituri proprii, din care 68.000 34.639 50.685 43.157 80.400 31.768
1.a.1.venituri din activitatea de bază 68.000 34.639 50.685 43.157 80.400 31.768
1.a.2.surse atrase 11.000 11.000 9.000 9.000 6.000 6.000
1.a.3.alte venituri proprii
1.b.subvenții 1.046.200 998.990 1.629.170 1.467677 1.771.800 1.574.502
1.c.alte venituri
2. TOTAL CHELTUIELI, din care 1.125.200 1.044.629 1.666.000 1.504.507 1.873.530 1.612.270
2.a.cheltuieli de personal, din care 477.400 474.914 748.530 745.721 846.850 826.582
2.a.1.cheltuieli cu salariile 446.540 446.148 714.830 712.685 811.400 791.359
2.a.2.alte cheltuilei de personal 16.360 16.266 16.500 15.886 18.050 17.823
2.b.cheltuieli cu bunuri și servicii, din care 647.800 569.715 918.340 759.652 812.680 573.135
2.b.1.cheltuieli pentru proiecte 529.610 481.195 824.400 684.143 718.150 496.591
2.b.2.cheltuieli cu colaboratorii
2.b.3.cheltuilei pentru reparații curente 31.190 26.599 15.000 15.000 10.500 10.477
2.b.4.cheltuieli de întreținere 43.200 31.138 40.870 28.922 32.000 28.815
2.b.5.alte cheltuieli cu bunuri și servicii 33.400 23.352 20.000 17.388 23.000 22.524
2.c.cheltuieli de capital 0 0 220.500 219.048

 

IV.Dezvoltarea specifică a instituţiei

IV.1. Scurt istoric al instituţiei de la înfiinţare până în prezent

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita a fost fondată pe data de 29 septembrie 2006 printr-un act constitutiv, și funcționează începând cu 1 ianiarie 2007.

Conform organigramei și al regulamentului de organizare și funcționare, specialiștii sunt membrii compartimentului de cultură generală și de popularizarea științei, ajutate de un compartiment de organizare și contabilitate. Numărul personajului angajat era 18 persoane, care, din diferite motive, a ajuns la 12 persoane.

Datorită faptului, ca Centrul are atribuția de coordonare și îndrumare din punct metodologic al activităților culturale, caută posibilitățile de cooperare cu așezămintele culturale (centre culturale, case de cultură) și cu instituții culturale: muzee, ansambluri folclorice etc., precum și cu organizații neguvernamentale, care au activități în domeniul culturii generale.

La început, din activitățile organizate putem aminti: prezentări de cărți, expoziții de arte plastice, prelegeri de popularizarea științei.

Centrul participă la organizarea unor programe mari, ca Zilele Județului, Zilele Ținutului Secuiesc etc. Organizează tabere foto în zona Odorheiului, din acest material fotografic a editat mai multe albume.

Programul de editare cărți are următoare mari teme: etnografia, istoria, istoriografia locală. S-au editat volume de studii etnografice, dar și istoria secuimii în limba maghiară, română și engleză (vezi www.hagyomany.ro). În general, într-un an calendaristic Centrul avea cca 100 de evenimente culturale.

Instituția noastră are programe proprii, inițiate de specialiști, dintre care enumerăm următoarele: tabere fotografice (primăvara și toamna), întâlnirea anuală a grupurilor de teatru amator, a specialiștilor din domeniul culturii generale, a specialiștilor, care dețin sau administrează case muzee sau colecții etnografice, Zilele Caselor Muzee din județul Harghita, Ziua Limbii Maghiare, Ziua Culturii Maghiare.

În ultimele ani am pus accent pe realizarea mai multor programe pentru tineret: concursuri și festivaluri (de cântece populare, teatru amator, recital proză și poezii), prezentarea meșteșugurilor populare din zonă, excursii pentru conoașterea monumentelor de arhitectură. În cadrul programelor avem programul Festivalul Siculus, care are ca scop crearea unui forum pentru tineri talentați, care prezintă muzică pop-rock, susținerea formațiunilor de interpretare muzică de tineret, prezentarea și popularizarea tradițiilor muzicii pop-rock din regiune, întâlnirea și schimbul de experiență a iubitorilor de muzică pop-rock, întărirea identității culturale regionale ale secuimii, conștientizarea valorilor tradiționale, culturale, transmiterea și promovarea acestora.

Centrul contribuie la producția filmelor documentare cu profil etnografic, printre care sunt producții, care prezintă meșteri și meșteșuguri populare, case muzee din județul Harghita, viața cotodiană în cătunele din județ etc.

Instituția organizează programe în județul Harghita, dar și peste hotare.

Cu o experienţă de cincisprezece ani în organizarea programelor culturale, echipa de lucru a Centrului cunoaşte cerinţele şi aşteptările publicului care revine anual la evenimentele culturale. Programele oferite de Centru sunt variate şi de calitate, acoperă toate genurile de muzică, de dans, de documentare fotografică a tradiţiilor şi prezentări de cărţi de diferite domenii, dar mai ales etnografice. Evenimentele organizate de Centru sunt de calitate, în domeniul cultural şi servesc o cerere importantă a vremii: petrecerea timpului liber cât mai util pentru toate vârstele.

 

4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani

Nr. crt. Indicatori de performanță* 2018 2019 2020
1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri-cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari-( lei/beneficiar) 25.31 39,41 36,40
2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 11000 9000 6000
3. Număr de activități specifice 79 96 67
4. Număr de apariții media (fără comunicate de presă) 134 176 379
5. Număr de beneficiari neplătitori 41275 38555 38280
6. Număr de beneficiari plătitori 923 1122 893
7. Număr de expoziții și prez. de cărți

Număr de evenimente

Număr de reprezentații

Frecvența medie zilnică

23 25 22
128 165 112
38 67 41
0,51 0,70 0,48
8. Număr de proiecte/acțiuni culturale 29/118 29/111 29/89
9. Venituri proprii din activitatea de bază (lei) 34639 43157 31768
10. Venituri proprii din alte activități (lei) 0 0 0

 

 4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei

Instituţia are în administrare imobilul situat în mun. Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie nr. 9, etaj 3, judeţul Harghita. Aici se găsesc 10 încăperi din care 4 birouri dotate cu cele necesare de a funcționa aparatură de birotică: calculatoare 3 buc, laptopuri 9 buc., imprimante 3 buc, aparat multifuncţional 2 buc., aparate foto 1 bucăţi, televizor 1 buc.

Avem o sală de conferință dotate cu scaune. O altă încăpere mică funcționază ca loc pentru depozitarea cărțiilor, iar tot o încăpere mică pentru archivă. Instutuția are o încăpere de grup sanitar, din care este despărțit și o încăpere pentru depozitarea materiale de curăţenie, respectiv depozitare ustensile de curăţenie, halate de lucru. Imobilul este încălzit cu centrală termică proprie dispunând şi de o încăpere ca punct termic.

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita are în administrire imobilul situat in localitatea Porumbenii Mari Porumbenii Mari 155, Jud. Harghita. Gospodarie este compusă din teren intravilan (cu suprafața de 3.765 mp) cu clădirile ( casa de locuit cu Sp=82,84 mp si o sură cu Sp = 57 mp) aferente. Clădirile în momentul de față sunt într-o stare foarte proastă, având nevoie de reînnoire/reconstrucție totală.

În patrimoniul intituției se găsește o căruță de bivoli pentru transport apa minerală, care este un obiect trasă de bivoli specific local cu care s-a realizat pe vremuri transportul apei minerale de la Baile Szejke până în oraș. Acest obicei local este prezentat prin acest obiectiv vizitatorilor, locuitorilor actuali ai orasului turiștilor.

În dotarea instituţiei este un autoturism Dacia Lodgy. Instituţia este conectată la reţeaua de telefonie şi internet de mare viteză şi dispune de site de internet propriu.

 

4.4.Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani

Nr. crt. Numele programelor și ale proiectelor Anul 2018 Anul 2019. Anul 2020
1 Schimbări valori culturale Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare jud. Hr, afara județului și Ungaria

nr.beneficiari: 5220

Perioada pe tot parcursul anului

 

Loc de desfăşurare jud. Hr, afara județului și Ungaria

nr.beneficiari:3700

Perioada pe tot parcursul anului

 

Loc de desfăşurare jud. Hr, afara județului și Ungaria

nr.beneficiari: 2500

2 Festival de dans popular interetnic Perioada: 2018.05.12

Loc de desfăşurare: Băle Szejke, Odorheiu Secuiesc

nr.beneficiari:700

Perioada 22-23.06.2019

Loc de desfăşurare: Băle Szejke, Odorheiu Secuiesc

nr.beneficiari:700

3. Concurs de cântece populare Perioada: 24. 02. și 17. 03. 2018,

Loc de desfăşurare Odorheiul Secuiesc

nr.beneficiari:300

Perioada: 23.03. și 22.04.2019

Loc de desfăşurare Odorheiul Secuiesc

nr.beneficiari:550

Perioada: 18.01. și 22.02.2020.

Loc de desfăşurare Odorheiul Secuiesc

nr.beneficiari:450

4. Participare la aniversări, comemorări Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare Odorheiu Secuiesc, Aldea, Cluj Napoca, Bezid, Miercurea Ciuc

nr.beneficiari: 3200

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare Odorheiu Secuiesc,  Miercurea Ciuc, zona Ciuc

nr.beneficiari: 2780

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare Odorheiu Secuiesc, Online

nr.beneficiari: 5100

5. Întâlnirea iubitorilor de teatru amatori Perioada 18.11.2018

Loc de desfăşurare Bențid

nr.beneficiari: 400

Perioada 16.11.2019

Loc de desfăşurare Satu Nou

nr.beneficiari: 400

 

Perioada 21.11.2020

Online

nr.beneficiari: 600

6. Participare la târguri Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare Sfântu-Gheorghe, Miercurea Ciuc, Budapesta, Vlăhiţa, Rimetea, Târgu Mureș

nr.beneficiari: 5000

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare Sfântu-Gheorghe, Miercurea Ciuc, Budapesta, Vlăhiţa, Târgu Mureș

nr.beneficiari: 3500

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare Vărșag, Miercurea Ciuc

nr.beneficiari: 2500

7. Organizare expoziţii, prezentări de cărţi, spectacole, concerte Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: Târgu-Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Iași, Gheorgheni, Strasbourg, Miercurea Ciuc

nr.beneficiari: 2450

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: Miercurea Ciuc, Târgu Mureș, Odorheiu Secuiesc, Sfântu-Gheorghe, Cristuru Secuiesc, Baraolt, Zetea

nr.beneficiari: 2250

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: Aldea, Odorheiu Secuiesc, Cluj Napoca, Cristuru Secuiesc, Ciumani, București, Miercurea Ciuc și Online

nr.beneficiari: 5500

8. Programe privind realizarea, prelucrarea şi arhivarea fotografiilor etnografice Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 1000

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 1000

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 1000

9 Programul “Serate de dans” Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc

nr.beneficiari: 500

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc

nr.beneficiari: 1000

10 Programul “Székely vágta” Perioada 14.07.2018

Loc de desfăşurare: Moacșa

nr.beneficiari: 500

 

Perioada 29.06.2019

Loc de desfăşurare: Moacșa

nr.beneficiari: 500

 

11 Ziua Culturii Maghiare Perioada 19-21.01.2018

Loc de desfăşurare: Odorheiu Secuiesc, Plăieșii de Jos

nr.beneficiari: 700

Perioada 19.01.2019

Loc de desfăşurare: Odorheiu Secuiesc,

nr.beneficiari: 800

 

Perioada 16-23.01.2020

Loc de desfăşurare: Odorheiu Secuiesc

nr.beneficiari: 400

 

12 Festivaluri  şi concursuri pentru tineret de cântec popular, teatru şi poveşti, recital poezii Perioada apr.-noi.2018

Loc de desfăşurare: Avrămești, Feliceni, Porumbenii Mari, Șiclod, Atid, Lutița, Goagiu, Bodogaia, Lupeni

nr.beneficiari: 2250

Perioada apr.-noi.2018

Loc de desfăşurare: Avrămești, Porumbenii Mari, Șiclod, Lutița, Goagiu, Bodogaia, Lupeni

nr.beneficiari: 1750

Perioada 5-20 mai, 2020

Loc de desfăşurare: Porumbenii Mari

nr.beneficiari: 400

13 Zilele judeţului Perioada mai 2018

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 1250

Perioada mai 2019

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 1250

Perioada 24 mai – 4 iunie 2020

Loc de desfăşurare: online

nr.beneficiari: 7500

14 Festival pentru copii “Csillagösvény” Perioada 04.06.2018

Loc de desfăşurare: Lupeni

nr.beneficiari: 60

15 Zilele Ţinutui Secuiesc Perioada oct.2018

Loc de desfăşurare: județul Harghita, Mureș și Covasna

nr.beneficiari: 1360

Perioada oct.2019

Loc de desfăşurare: județul Harghita, Mureș și Covasna

nr.beneficiari: 1460

Perioada oct.2020

Loc de desfăşurare: județul Harghita, Mureș și Covasna și Online

nr.beneficiari: 2000

16 An Comemorativ al Patrimoniul Cultural Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: Turcia, județul Harghita, Cluj Napoca

nr.beneficiari: 4000

17 Activitățile privind elaborarea valori Harghitene Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita,

nr.beneficiari: 700

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita,

nr.beneficiari: 650

18 Nu mai e cum a fost pe vremurile noastre Perioada 30.11.2019

Loc de desfăşurare: Crișeni,

nr.beneficiari: 210

19 Festivalul dansului popular din Transilvania Perioada 14-16.09.2018

Loc de desfăşurare: Odorheiu Secuiesc nr.beneficiari: 500

Perioada 13-15.09.2019

Loc de desfăşurare: Odorheiu Secuiesc nr.beneficiari: 500

20 Participare la Festivalul Székely Perioada 11. 05.2019

Loc de desfăşurare: Satu Mare, Budapesta nr.beneficiari: 1500

21 Festival Siculus Perioada 06-09.09.2018

Loc de desfăşurare: Odorheiu Secuiesc nr.beneficiari: 1500

Perioada 06-08.09.2019

Loc de desfăşurare: Odorheiu Secuiesc nr.beneficiari: 1500

Perioada 04-06.09.2020

Loc de desfăşurare: Odorheiu Secuiesc nr.beneficiari: 1000

22 Promovarea jocurilor tradiţionale cu ocazia zilei copiilor Perioada 01.06.2018

Loc de desfăşurare: Ighiu

nr.beneficiari: 130

Perioada 01.06.2019

Loc de desfăşurare: Sțncrai

nr.beneficiari: 130

23 Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita Perioada 12.10.2018

Loc de desfăşurare: Remetea

nr.beneficiari: 85

Perioada 11.10.2019

Loc de desfăşurare: Târnovița, Vărșag

nr.beneficiari: 85

24 Promovarea meşteşugurilor populare pentru elevi Perioada mai 2018

Loc de desfăşurare: Sândominic, Turdeni, Plăieșii de Jos, Gheorgheni

nr.beneficiari: 200

Perioada mai 2019

Loc de desfăşurare: Armășeni, Sineu, Satu Mare, Plăieșii de Jos

nr.beneficiari: 200

25 Motive populare în uz modern Perioada 06.09-07.12.2018

Loc de desfăşurare: Odorheiu Secuiesc

nr.beneficiari: 600

Perioada 18.09.-14.12.2019

Loc de desfăşurare: Odorheiu Secuiesc

nr.beneficiari: 200

26 Ne pregătim de sărbători Perioada mart și dec. 2018

Loc de desfăşurare: Căpâlnița, Mărtiniș, Bisericani, Păuleni Ciuc, Lutița, Zetea

nr.beneficiari: 800

Perioada mart și dec. 2019

Loc de desfăşurare: Odorheiu Secuiesc, Șoimușu-Mic, Valea lui Pavel, Mugeni

nr.beneficiari: 550

Perioada 9-21 decembrie 2020, online

nr.beneficiari: 650

27 Editarea materialelor de specialitate Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 3000

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 3500

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 6600

28 Programe culturale în colaborare cu organizaţii nonguvernamentale Perioada 11-20.08.2018

Loc de desfăşurare: Jeica, Lunca de Jos, Călimănești

nr.beneficiari: 990

Perioada 09.02 și 23-24.11.2019

Loc de desfăşurare: Goagiu, Odorheiu Secuiesc

nr.beneficiari: 680

29 Programe rurale Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: Atia, Orășeni, Lunca de Jos, Dealu, Vlăhiţa

nr.beneficiari: 1525

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: Vlăhiţa, Dealu, Porumbenii Mari, Vârșag, Corund, Lunca de Jos, Merești, Lupeni, Praid, Odorheiu Secuiesc, Feliceni

nr.beneficiari: 5320

Perioada 25-26 ian. 2020

Loc de desfăşurare: Ocland

nr.beneficiari: 200

30 Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă Perioada 27.06.2018

Loc de desfăşurare: Dârjiu

nr.beneficiari: 80

Perioada 27.06.2018

Loc de desfăşurare: Șoimoșu Mic

nr.beneficiari: 80

31 Producţia filmelor documentare cu profil etnografic în judeţul Harghita Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 1975

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 1760

Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 1830

32 Cercetarea şi popularizarea simbolurilor regiunilor istorice Perioada pe tot parcursul anului

Loc de desfăşurare: județul Harghita

nr.beneficiari: 1000

Total beneficiari/an 41275 38555 38280

 

4.5.Programul minimal realizat în ultimii trei ani

Anul 2018
Nr. crt. Program Scurtă descriere a programului Nr. proiecte în cadrul programului Denumirea proiectului Buget prevăzut pe program (lei) Buget consumat la finele anului
1 Schimbări valori culturale Acest program cultural conţine mai multe genuri (prezentare cărţi, expoziţii, spectacole, dans popular, cântece populare). Proiectul va stimula contactele și cooperarea între organizațiile societății civile și instituțiile culturale. Prezentările de cărţi şi de dans popular sau prezentarea unui cor sau alte spectacole cultural-artistice, pe teritoriul judeţului, în afara judeţului și în străinătate va îmbunătății imaginea județului. 16 -Ziua prieteniei maghiar-polonez

-Conferința „Șansele arhitecturii tradiționale secuiești în secolul 21”

-Turneul Teatrului Katona József din Kecskemét în Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc

-Întâlnirea familiilor mari

-Ziua torsii ragojinei din Tonciu

-Festivalulul Cântecele Oltului

-The Festival of the Mountains

-I. Beregi Dalárnap

-Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita sărbătorește 27 de ani de la înființare

-425 éves a Tamási Áron Gimnázium

-Spectacolul Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita în Câmpia Transilvaniei

-Întîlnirii biserici catolice

-„Karácsonyra hangolva” târg de crăciun.

-Gala programului Schimbări valori culturale

96.300 48.535,16
2 Festival de dans popular interetnic A fost organizat lângă Odorheiu Secuiesc, la Băile Szejke, în data de 12-13 mai.
Programul de 2 zile cu prezentarea şi interpretarea dansurilor populare al grupelor de dans invitate pe scena din Szejke şi în Casa de Cultură, cât şi diferite prezentări şi flash-mob-uri a campaniilor pe străzi şi în parcuri ale oraşului.
1 Festival de dans popular interetnic 19.020,00 18.055,26
3. Concurs de cântece populare Concursul este o etapă superioară pentru câştigătorii fazei concursurilor teritoriale intercomunale de cântece populare organizate în Odorheiu Secuiesc, de a se prezenta şi interpreta din cântecele populare specifice zonei. 2 Concurs de cântece populare, etapa superioară

Concurs de cântece populare „Csak tiszta forrásból”

3.000,00 2.998,28
4. Participare la aniversări, comemorări A. Ziua Patrimoniului Cultural
Obiectivul programului a fost familiarizarea participanţilor cu istoria şi stilul monumentelor din judeţ.B. Comemorări (buchete, coroane şi jerbe de flori)
1. 15 martie , 2. 6 octombrie – comemorarea martirilor arădeni, 3. 16 octombrie – Adunarea de la Lutiţa din 1848, 4. 23 octombrie 5. Ziua Limbii Maghiare, 6. Comemorarea Zilei de 1 decembrie, 7. An comemorativ al 450 de ani de la Edictul de la Turda, An comemorativ Matia Corvin, Altele.
8 -Serbarea zilei de 15 martie la Odorheiu Secuiesc

-Serbarea zilei de 15 martie la Aldea

-Drum de studiu cu ocazia Anului Comemorativ Mathias Corvinul

-Comemorări: 6 octombrie, 23 octombrie la Odorheiu Secuiesc

-Promovarea operei scriitorului și istoricului Bözödi György în rândul tinerilor cu ocazia Zilei Limbii Maghiare

-Spectacol literalo-muzical cu ocazia Zilei Limbii Maghiare

-Crăciun clasic – Sărbătorim prin muzică!

-Programul manifestărilor dedicate CENTENARULUI MARII UNIRI, de la Miercurea Ciuc

46.900,00 45.661,00
5. Întâlnirea iubitorilor de teatru amatori În 2018 a fost organizat întâlnirea anuală a iubitorilor de teatru amatori „Az ekhós szekér nyomában…” ed. a XX.-lea. Întâlnirea din zona Odorhei a avut loc la 17 noiembrie la Bențid. 1 Întâlnirea iubitorilor de teatru amatori „Az ekhós szekér nyomában…” ed. a XX.-lea 10.610,00 10.414,45
6. Participare la târguri Prezenţa  instituţiei noastre la târguri, la Târgul meşteşugarilor, zilele diferitelor oraşe, expoziţii meşteşugăreşti funcţionează de mai mulţi an, este foarte popular în rândul iubitorilor artei populare, atrage mulţi turişti şi vizitatori astfel putem prezenta şi volumele redactate, editate de instituţia noastră. 11 -Zilele oraşului Sfântu Gheorghe 2018

-Târgul de carte la Miercurea Ciuc

-Székely Fesztivál la Budapesta

-Participare la târgul organizat cu ocazia Rusalii şi Zilele Judeţului Harghita

-Târgul Expo-Miercurea Ciuc

-Festivalul Narciselor

-V. Ziua Dunării la Rimetea

E-zer Székely Leány Napja

-Zilele Orașului Miercurea Ciuc

-Vásárhelyi Forgatag

-Târgul Internaţional de Carte la Târgu Mureş, ediția al XXIV-lea

4.040,00 2.440,96
7. Organizare expoziţii, prezentări de cărţi, spectacole, concerte Prin acest program se realizează următoarele: popularizarea specialiştilor şi a lucrărilor realizate de aceştia, organizarea expoziţiilor şi prezentărilor de carte etc., a creatorilor populari.
Prezentările de carte, expoziţiile de arte plastice şi etnografice, spectacole de teatru şi de teatru de păpuşi, interpretări de muzică clasică şi de fanfară, cântec popular, dans popular sunt programe complementare importante din punct de vedere al popularizării meşterilor, artiştilor plastici şi foto, a autorilor din judeţul Harghita pe plan local, regional, naţional şi internaţional.
27 -Expoziție de fotografii și prezentare de cărți la Târgu-Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc si multe localități în județ.

-Participare la al XVIII-lea Congres Național de Genealogie și Heraldică

Prezentare de cărți în județul Harghita în cursul lunii iunie

-Deschiderea expoziției fotografice la Strasbourg

Miercurea Ciuc

-Deschiderea expoziției fotografice cu titlul Pe urmele lui Orbán Balázs în Valea Ghimeșului

-Prezentarea revistei Magyar Szemle

-Spectacol literalo-muzical cu ocazia Zilei Limbii Maghiare

-Cartea bunicilor – amintiri din veacul trecut – prezentare carte

5.150,00 3.047,94
8. Programe privind realizarea, prelucrarea şi arhivarea fotografiilor etnografice 1. Pe parcursul anului au fost digitalizate fotografii vechi și organizate expoziţii fotografice pentru popularizarea valorilor regionale în oraşele şi satele judeţului, cât şi peste hotare, ceea ce atrage după sine şi popularizarea turismul rural în judeţ.
2. Redactare și tipărire calendarul 2019
3. Primăvara și toamna au desfășurat taberele foto cu artiști fotografi invitați din județul Harghita, din țară și din străinătate, pentru ca documentarea etnografică să fie realizată din mai multe aspecte.
5 -Tabăra fotodocumentară Pe urmele lui Orbán Balázs în comuna Plăieșii de Jos (aprilie, octombrie)

-100 de ani în Casin – expoziție foto

-Calendarul instituției 2019

-Mărire foto

12.080,00 12.028,38
9 Programul “Serate de dans” Iniţiierea întâlnirii culturale frecvente pe tot parcursul anului pentru toate vârstele cu scopul de a le introduce în măiestria dansului şi a muzicii populare Serate de dans săptămânal Odrheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc 20.000,00 20.000,00
10 Programul “Székely vágta” Instituţia noastră răspunde la anunţul organizatorilor galopiadei de a participa la târgul desfăşurat în incinta manifestaţiei profitând de acest prilej de a promova specificul Zonei judeţului Harghita. 1 Programul “Székely vágta” 5.000,00 5.000,00
11 Ziua Culturii Maghiare Instituţia noastră a finanțat spectacolul de gală a Ziua Culturii Maghiare. 2 -Expoziție de fotografii și prezentare de cărți la Plăieșii de Jos

-Spectacol de gală la Odorheiu Secuiesc

2.965,00 2.658,35
12 Festivaluri  şi concursuri pentru tineret de cântec popular, teatru şi poveşti, recital poezii Concursuri de cântece populare, de limbă maternă, concursuri de poezie şi proză pentru elevi la care au participat elevi din şcolile din regiune, din ţară şi invitaţi din străinătate. 9 -Concurs de basme populare din scrierile lui Benedek Elek

-Festival de teatru pentru copii la Feliceni, ed. a 23-a

-Concurs de recital poezii cu titlul „Fától fáig, verstől versig”, ediția a XVI-lea

-Rusalii la Șiclod

-Concurs de cântece populare pentru elevi la Atid

-Concurs de istorie pentru elevi la Lutița

-Concurs de recital poezii și tălmăciri proze în Goagiu

-Festival de teatru amator pentru școlari la Bodogaia

-Întâlnirea grupurilor de teatru pentru copii la Lupeni

9.000,00 9.000,00
13 Zilele judeţului În cadrul programului Zilele Judeţului, a fost organizat evenimentul Ziua Caselor Muzeale. Casele muzeale și colecțiile etnografice participante s-a deschis porţile pentru publicul larg. 27 Ziua Caselor Muzeale (18 loc)

Turneu teatru de păpuși (8 loc.)

Vederi prezentate la Odorheiu Secuiesc

10.050,00 10,043,59

 

14 Festival pentru copii “Csillagösvény” 1. Prezentare dans popular interactiv cu grupurile din judeţ şi grupuri de copii din Ungaria
2. Muzică populară pentru acest eveniment
1 Festival pentru copii “Csillagösvény” 500,00 500,00
15 Zilele Ţinutui Secuiesc În cadrul programului anual Ziele Ţinutului Secuiesc au fost organizate următoarele evenimente:

1. Expoziţie fotografică documentară
2. Expoziţie desene cu ocazia Anului Comemorativ Matia Corvin și a Patrimoniului Cultural
3. Spectacole de teatru de păpuşi
4. Prezentări carte
5. Prezentări filme documentare

9 -Spectacol teatru de păpuşi (6 loc)

-Spectacol de dans popular cu titlul „Kiáltó szó”, în memoria dl. Kós Károly

-Locuri comemorative a Regelui Mathias ca patrimoniu cultural, concurs de desen şi expoziţie

-Spectacol de dans popular cu titlul „Kiáltó szó”, în memoria dl. Kós Károly

8.650,00 8.648,32
16 An Comemorativ al Patrimoniul Cultural Scopul programului este popularizarea patrimoniului cultural material și imaterial din județul Harghita. Conceperea și realizarea unei baze de date și a unei pagină web cu scopul colectării valorilor tradiționale. Programul contribuie totodată la întărirea identității culturale regionale ale secuimii, conștientizarea valorilor tradiționale, culturale, patrimoniale și artistice, transmiterea și promovarea acestora 6 -Spectacole despre patrimoniul cultural la Dârjiu

-Pelerinaj “Mikes”

-Drum de studiu cu ocazia Anului Comemorativ Mathias Corvinul

-Locuri comemorative a Regelui Mathias ca patrimoniu cultural, concurs de desen şi expoziţie

-Locuri comemorative a Regelui Mathias ca patrimoniu cultural, concurs de desen şi expoziţie

-Realizarea și administrarea unui site web în vederea colectării și promovării valorilor existente înjudețul Harghita

41.800,00 40.744,36

 

17 Festivalul dansului popular din Transilvania Evenimentul s-a desfăşurat pe 14-16 septembrie, 2018 în mai multe locaţii din Odorheiu Secuiesc. 1 Festivalul dansului popular din Transilvania 14.940,00 14.939,08
18 Festival Siculus Scopul programului este crearea unui for pentru tineri talentați, care prezintă muzică pop-rock, susținerea formațiunilor de interpretare muzică de tineret Festival Siculus 33.210,00 23250,37

 

19 Promovarea jocurilor tradiţionale cu ocazia zilei copiilor Pe data de 1 iunie 2018 a fost organizat un program distractiv pentru copiii cu scop didactic. 1 Promovarea jocurilor tradiţionale cu ocazia zilei copiilor 3.300,00 3.299,31
20 Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita Constituirea unei baze de date despre conducătorii şi proprietarii caselor muzee şi a colecţiilor etnografice din judeţ 1 Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita, Remetea 4.170,00 3852,77
21 Promovarea meşteşugurilor populare pentru elevi În anul 2018 am organizat prezentări de meşteşuguri între patru regiuni al judeţului Harghita. Programul s-a desfăşurat în patru localităţi: Plăieşii de Jos, Satu Mare, Nicoleşti şi Remetea, în curtea unei case muzeale. 4 Promovarea meşteşugurilor populare pentru elevi în patru localităţi: Plăieşii de Jos, Satu Mare, Nicoleşti şi Remetea 8.100,00 8.085,35
22 Motive populare în uz modern În 2018 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din judeţul Harghita a iniţiat un curs de opt săptămâni în care au validat principii ale lui Life Long Learning. 10 Motive populare în uz modern

Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Remetea, Sândominic, Miercurea Ciuc

16.270,00 16.037,13
23 Ne pregătim de sărbători Înainte de paşti a fost organizată  încondeiatul de ouă un program educativ-distractiv pentru copiii cu scop didactic. Programul s-a desfășurat în mai multe localităţi din judeţ. 4 Căpâlnița

Mărtiniș

Bisericani

Păuleni Ciuc

Lutița

Zetea

2.400,00 2.374,35
24 Editarea materialelor de specialitate Redactarea şi editarea materialelor de specialitate de istorie şi etnografică în cadrul instituţiei reprezintă o sarcină permanentă, precum şi publicarea noilor rezultate în domeniile de specialitate, redactarea cataloagelor de expoziţii şi a albumelor foto 3/

1700

În anul 2018 au fost publicate următoarele volume: Népi motívumok mai használatban – catalog de expoziții (500 ex.), Volum ilustrat de poezii pentru copii (700 ex.), cartea lui Simó Márton Noi, secui și prietenii noștri români (500 ex.). 45.845,00 45.800,00
25 Programe culturale în colaborare cu organizaţii nonguvernamentale Programele culturale au fost organizate cu scopul îngrijirii şi păstrării tradiţiilor populare, pentru instruirea tinerilor din formaţiile de dans participante, pentru promovarea cântecelor şi dansurilor populare şi pentru realizarea spectacolelor folcloristice de anvergură. 3 -Ziua Satului Jeica

– Festivalul Mămăligii cu Brânză, ed. XIII.

-Festivalulul Cântecele Oltului

25.000,00 8.849,44
26 Programe rurale Programul conţine proiecte în mai multe genuri (prezentări dansuri şi cântece populare, muzică instrumentalistă, prezentări cărţi, distribuire de pachete de cărţi promoţionale cu ocazia evenimentelor desfăşurate în zonele rurale, prezentare spectacole, expoziţii populare, etc.). 5 -Bal tradițional la Atia

-Ziua satului Orăşeni

-Festivalul Mămăligii cu Brânză, ed. XIII.

-Festivalul Zilele Prunei la Dealu, ed. 12.

-Festivalul Narciselor, ediția a XLIII-a

8.000,00 8.000,00
27 Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă Anual se organizează cursuri, conferinţe, întâlniri în cadrul cărora se dezbat problemele specifice în domeniul culturii generale. 1 Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă 3.510,00 3.450,27
28 Producţia filmelor documentare cu profil etnografic în judeţul Harghita Acest program oferă următoarele teme pentru regizorii, redactorii filmelor: portul popular, istoria monumentelor istorice, meşteri şi meşteşuguri populare, gospodării populare, monumente arhitecturale, personalităţi eminente, prezentarea unei zone. 14  Anul acesta din alte surse provenit din proiect cultural de finanțare organizăm prezentarea filmelor documentare din Serbia și Slovacia în diferite localități:

Ditrău, Odorheiu Secuiesc, Dealu, Sânpaul, Mărtiniș, Baraolt, Târgu Mureș, Cristuru Secuiesc, Lăzarea, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Sfântu-Gheorghe, Lupeni

 

75.600,00 75.066,20
29 Cercetarea şi popularizarea simbolurilor regiunilor istorice Prin acest program dorim să popularizăm simbolurile regiunilor istorice, de a realiza drapelurile regiunilor istorice şi de a promova aceste drapeluri în cadrul unei expoziţii. 10 steag Cercetarea şi popularizarea simbolurilor regiunilor istorice 20.000,00 19.999,97
Anul 2019
Nr. crt. Program Scurtă descriere a programului Nr. proiecte în cadrul programului Denumirea proiectului Buget prevăzut pe program (lei) Buget consumat la finele anului
1 Schimbări valori culturale Acest program cultural conţine mai multe genuri (prezentare cărţi, expoziţii, spectacole, dans popular, cântece populare). Proiectul va stimula contactele și cooperarea între organizațiile societății civile și instituțiile culturale. Prezentările de cărţi şi de dans popular sau prezentarea unui cor sau alte spectacole cultural-artistice, pe teritoriul judeţului, în afara judeţului și în străinătate va îmbunătății imaginea județului. 12 -Balul cu ocazia de carnaval

-Prezentare carte de poezii pentru copii și concert Role

-Întâlnirea grupurilor de dansuri folclorice de la Sântimbru și Vârșag

-Spectacolul Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita în Câmpia Transilvaniei – Bistrița

-Turneul Teatrului Katona József din Kecskemét în Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Gheorgheni

-Festivalul “Hírös7 Fesztivál” șla Kecskemét și Serbarea recoltării la Kerekegyháza

-Zilele Maghiare Reșița

-Concertul ansambului vocal de fete Nyitnikék la Debrețin.

-Forum cultural al reprezentanților conducătorilor în domeniu medical

120 000,00 80040,87
2 Festival de dans popular interetnic A fost organizat lângă Odorheiu Secuiesc, la Băile Szejke, în data de 12-13 mai.
Programul de 2 zile cu prezentarea şi interpretarea dansurilor populare al grupelor de dans invitate pe scena din Szejke şi în Casa de Cultură, cât şi diferite prezentări şi flash-mob-uri a campaniilor pe străzi şi în parcuri ale oraşului.
1 Festival de dans popular interetnic 25 360,00 25346,96
3. Concurs de cântece populare Concursul este o etapă superioară pentru câştigătorii fazei concursurilor teritoriale intercomunale de cântece populare organizate în Odorheiu Secuiesc, de a se prezenta şi interpreta din cântecele populare specifice zonei. 3 Concurs de cântece populare, etapa superioară

Concurs de cântece populare „Csak tiszta forrásból”

Festival de căntec popular din zona Odorhei

8 380,00 8363,14
4. Participare la aniversări, comemorări A. Ziua Patrimoniului Cultural
Obiectivul programului a fost familiarizarea participanţilor cu istoria şi stilul monumentelor din judeţ.B. Comemorări (buchete, coroane şi jerbe de flori)
1. 15 martie , 2. 6 octombrie – comemorarea martirilor arădeni, 3. 16 octombrie – Adunarea de la Lutiţa din 1848, 4. 23 octombrie 5. Ziua Limbii Maghiare, 6. Comemorarea Zilei de 1 decembrie, 7. An comemorativ al 450 de ani de la Edictul de la Turda, An comemorativ Matia Corvin, Altele.
8 -Aniversarea zilei naşterii de o 190 de ani a politicianului, scriitorului şi etnografului Orbán Balázs

-Serbarea zilei de 15 martie la Odorheiu Secuiesc

-Culorile drapelului din anul 1848-1849

-Drum de studiu cu ocazia Zilei Patrimoniului Cultural

-Expoziție desene de copii pe tema patrimoniul cultural din zona Ciuc

-Ziua Limbii Maghiare

-Programul manifestărilor dedicate CENTENARULUI MARII UNIRI, de la Miercurea Ciuc

45 000,00 44671,31

 

5. Întâlnirea iubitorilor de teatru amatori În 2019 a fost organizat întâlnirea anuală a iubitorilor de teatru amatori „Az ekhós szekér nyomában…” ed. a XXI.-lea. Întâlnirea din zona Odorhei a avut loc la 16 noiembrie la Satu Nou. 1 Întâlnirea iubitorilor de teatru amatori „Az ekhós szekér nyomában…” ed. a XXI.-lea 11 110,00 10825,3

 

6. Participare la târguri Prezenţa  instituţiei noastre la târguri, la Târgul meşteşugarilor, zilele diferitelor oraşe, expoziţii meşteşugăreşti funcţionează de mai mulţi an, este foarte popular în rândul iubitorilor artei populare, atrage mulţi turişti şi vizitatori astfel putem prezenta şi volumele redactate, editate de instituţia noastră. 11 -Participare la târgul meşteşugăreşti organizat cu ocazia vizitei Papei Francisc în Romania şi Zilele Judeţului Harghita

-Festivalul Narciselor

-Székely Fesztivál la Budapesta

-Târgul de carte la Miercurea Ciuc 2019

-Zilele oraşului Sfântu Gheorghe 2019

-Participare la târgul organizat cu ocazia Rusalii 2019

-Zilele Orașului Miercurea Ciuc

-Târgul Internaţional de Carte la Târgu Mureş, ediția al XXV-lea

-Târgul de Crăciun la Sfantu Gheorghe

6 000,00 3403,2

 

7. Organizare expoziţii, prezentări de cărţi, spectacole, concerte Prin acest program se realizează următoarele: popularizarea specialiştilor şi a lucrărilor realizate de aceştia, organizarea expoziţiilor şi prezentărilor de carte etc., a creatorilor populari.
Prezentările de carte, expoziţiile de arte plastice şi etnografice, spectacole de teatru şi de teatru de păpuşi, interpretări de muzică clasică şi de fanfară, cântec popular, dans popular sunt programe complementare importante din punct de vedere al popularizării meşterilor, artiştilor plastici şi foto, a autorilor din judeţul Harghita pe plan local, regional, naţional şi internaţional.
23 Noi, secuii, și prietenii noștri români – prezentare carte

-Imaginile concursului de desene dedicat regelui Matei Corvinul expuse la Miercurea Ciuc

-Prezentare carte de poezii pentru copii și

-concert Role

-Stigma – Expoziție de ceramică

-Prezentare de carte – scrieri publicistice de Németh János

-Foamea frumuseții – Poeme cântate și recitate la Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc

-Condamnat la viață – prezentare carte

-Expoziție tangibilă

-Pe urmele lui Orbán Balázs în zona Depresiunii Baraolt

-Sus cu pălăria! – prezentare film documentar

-Fețe – Profile – expoziție de pictură Bikali Biró Éva

-Prezentarea cărții ”Gyertek haza, ludaim! ”

-Concert cameral de advent

-Concert de crăciun Legato – Să sărbătorim cu muzică

10 800,00 8506,26

 

8. Programe privind realizarea, prelucrarea şi arhivarea fotografiilor etnografice 1. Pe parcursul anului au fost digitalizate fotografii vechi.
2. Redactare și tipărire calendarul 2020
3. Primăvara și toamna au desfășurat taberele foto cu artiști fotografi invitați din județul Harghita, din țară și din străinătate, pentru ca documentarea etnografică să fie realizată din mai multe aspecte
5 -Tabăra fotodocumentară Pe urmele lui Orbán Balázs în Zona Baraoltului (aprilie, octombrie)

–Calendarul instituției 2020

-Mărire foto

11 000,00 10788,15

 

9 Programul “Serate de dans” Sprijinirea ansamblelor de dans în organizarea seratelor de dans săptămânale pe tot parcursul anului. Serate de dans săptămânal Odrheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Cristuru Secuiesc 25 000,00 25.000,00
10 Programul “Székely vágta” Instituţia noastră răspunde la anunţul organizatorilor galopiadei de a participa la târgul desfăşurat în incinta manifestaţiei profitând de acest prilej de a promova specificul Zonei judeţului Harghita. 1 Programul “Székely vágta” 5 000,00 5.000,00
11 Ziua Culturii Maghiare Instituţia noastră a finanțat spectacolul de gală a Ziua Culturii Maghiare. 2 Spectacol de gală la Odorheiu Secuiesc cu ocazia Zilei a Culturii Maghiare 3 150,00 3149,5

 

12 Festivaluri  şi concursuri pentru tineret de cântec popular, teatru şi poveşti, recital poezii Pe parcursul anului au fost organizate în localităţile judeţului concursuri de cântece populare, de limbă maternă, concursuri de poezie şi proză pentru elevi la care au participat elevi din şcolile din regiune, din ţară şi invitaţi din străinătate. Prin acest program dorim să sprijinim organizarea acestori concursuri. 9 -Concurs de basme populare din scrierile lui Benedek Elek

-Festival de teatru pentru copii la Feliceni, ed. a 24-a

-Concurs de recital poezii cu titlul „Fától fáig, verstől versig”, ediția a XVII-lea

-Rusalii la Șiclod

-Concurs de cântece populare Elindultam szép hazámbúl

-Concurs de recital poezii și tălmăciri proze în Goagiu

-Festival de teatru amator pentru școlari la Bodogaia

7 000,00 7.000,00
13 Zilele judeţului Programul a asigurat pentru cei interesaţi vizitarea acestor locuri printr-o excursie documentară.Totodată a fost organizat un turneu de teatru de păpuşi în judeţ și o prezentare a cărților și a vederiilor editate de instituția noastră. 23 Ziua Caselor Muzeale (17 loc)

Turneu teatru de păpuși (4 loc.)

Întâlnirea grupurilor de dansuri folclorice de la Vârșag

13 050,00 12147,91

 

14 Activitățile privind elaborarea valori Harghitene Scopul programului este popularizarea patrimoniului cultural material și imaterial din județul Harghita. 1 Activitățile privind elaborarea valori Harghitene 10.000,00 9999,08

 

15 Zilele Ţinutui Secuiesc În cadrul programului anual Ziele Ţinutului Secuiesc au fost organizate următoarele evenimente:

1. Expoziţie fotografică documentară
2. Expoziţie desene cu ocazia Anului Comemorativ Matia Corvin și a Patrimoniului Cultural
3. Spectacole de teatru de păpuşi
4. Prezentări carte
5. Prezentări filme documentare
Altele

10 -Seară de literatură Lackó Vass Róbert și Szép András din opera lui Kányádi Sándor (Odorheiu Secuiesc, Remetea)

-Expoziție fotografică cu titlul: Imagini din viața secuimii

-Virágvers, kutyatánc și Gyertek haza, ludaim!- lansare de carte

-Prezentarea filmelor documentare cu profil etnografic

-Teatru de păpuși (3 loc.)

-Expoziție desene de copii pe tema patrimoniul cultural din zona Ciuc

-Spectacol de dans popular cu titlul „Kiáltó szó”, în memoria dl. Kós Károly

13 350,00

 

13342,75

 

16 Festivalul Nu mai e cum a fost pe vremurile noastre/ Nem úgy van most, mint volt régen Festival de cântece populare organizată pentru adulți din Ţinutul Odorheiu Secuiesc. Acest program are scopul de a promova documenta populariza cultura tradiției în domeniul muzicii și dansului popular. 1 Conferință

Expoziție

Work shop

La Crișeni 2019.11.30

15 000,00

 

14697,29

 

17 Festivalul dansului popular din Transilvania Întălnirea grupurilor de dans popular la nivel internațional în mai multe locaţii din Odorheiu Secuiesc. 1 Evenimentul s-a desfăşurat pe 13-15 septembrie, 2019 20 000,00

 

14.939,08
18 Participare la Festivalul Székely Organizarea în parteneriat cu Casa Tradiţiilor din Ungaria şi cu Fundatia Filarmonica de Copii din Vlăhița a unui eveniment de mare anvergură pentru promovarea tradiţilor muzicale şi a dansului popular din Transilvania. 2 În cadrul evenimentului au fost proiecte:

11 mai, 2019, în cadrul programului Székely Fesztival, organizat din Budapesta, și 10 mai, 2019 SatuMare

47 500,00

 

47500,00

 

19 Festival Siculus Scopul programului este crearea unui forum pentru tineri talentați, care prezintă muzică ușoară. Festival Siculus

6-8.09.2019

108 400,00

 

102781,24

 

20 Promovarea jocurilor tradiţionale cu ocazia zilei copiilor Prin acest program elevii au avut posibilitatea de a încerca mesteşuguri populare: de împletire din răchită, pictură de mobilier, pâslărit din lână, precum şi jocuri tradiţionale şi instruire de dans şi cântec popular. 1 Elevii din Şcoala Generală „Szent István” din Sâncrai în ziua de 1 iunie au parte de o zi special concepută pentru ei într-un loc autentic, perfect pentru promovarea valorilor cultural-tradiţionale. 3 600,00 3599,99
21 Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita Constituirea unei baze de date despre conducătorii şi proprietarii caselor muzee şi a colecţiilor etnografice din judeţ
– promovarea caselor muzee din diferite zone ale judeţului,
– relaţii profesionale dintre specialişti
1 Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita, Târnovița, Zetea Vârșag 4 350,00 4339,40
22 Promovarea meşteşugurilor populare pentru elevi În anul 2019 am organizat prezentări de meşteşuguri între patru regiuni al judeţului Harghita. Programul s-a desfăşurat în patru localităţi: Armășeni, Sineu, Satu Mare, Plăieșii de Jos, în curtea unei case muzeale. 4 Promovarea meşteşugurilor populare pentru elevi în patru localităţi: Armășeni, Sineu, Satu Mare, Plăieșii de Jos

Pe parcursul lunii mai, 2019

10 430,00 10279,99

 

23 Motive populare în uz modern Prin acest curs meșterii artizanali au posibilitatea de a perfecționa și de a folosii motivele populare în uz modern. 10 Motive populare în uz modern

Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc, Ghelința, Zăbala, Zagon, Saciova şi Cernat

Programul a fost realizat între 15 septembrie-20 decembrie

11 650,00 10744,83
24 Ne pregătim de sărbători Programul are un scop educativ pentru formarea talentului, a îndemânei şi a bunului simţ, programul decorarea turtei dulci cu ajutorul meşterilor de specialitate. 4 Odorheiu Secuiesc

Șoimușu-Mic

Valea lui Pavel

Mugeni

3 500,00

 

3498,10
25 Editarea materialelor de specialitate Redactarea şi editarea materialelor de specialitate de istorie şi etnografică în cadrul instituţiei reprezintă o sarcină permanentă, precum şi publicarea noilor rezultate în domeniile de specialitate (cultura generală, etnografie şi folclor, istoriografia locală, publicarea unui material documentar dorim să punem la dispoziţia celor care realizează porturi populare tehnicile, materialele şi motivele populare vechi, tradiţionale), redactarea cataloagelor de expoziţii şi a albumelor foto 3/

1700

Volumul “Gyertek haza, ludaim…”

Volimul Istoria Secuimii

(Redactare

Traducere și lecturare

Pregătire manuscris

Ilustrații)

86 000,00 66156,00
26 Programe culturale în colaborare cu organizaţii nonguvernamentale Programele culturale în colaborare cu organizaţiile nonguvernamentale au fost organizate cu scopul îngrijirii şi păstrării tradiţiilor populare, pentru instruirea tinerilor din formaţiile de dans participante, pentru promovarea cântecelor şi dansurilor populare şi pentru realizarea spectacolelor folcloristice de anvergură. Pentru realizarea acestui scop am colaborat cu mai multe organizaţii nonguvernamentale din judeţ şi din afara judeţului. 3 -Bal tradițional la Goagiu

-Evenimentul „Mangalica Gasztrófesztivál”

10 000,00 9500,00
27 Programe rurale Acest program cultural conţine mai multe genuri (prezentări dansuri şi cântece populare, muzică instrumentalistă, prezentări cărţi, distribuire de pachete de cărţi promoţionale cu ocazia evenimentelor desfăşurate în zonele rurale, prezentare spectacole, expoziţii populare, etc.). 5 -Festivalul Narciselor, ediția a XLIV-a

-Festivalul Narciselor, ediția a XXXIX-a

-Tabără comemorare Kányádi Sándor, organizat în comuna Porumbenii Mari

-Festivalul Culesul Zmeurelui ed. 40., Vârșag

-Târg de Olărit din Corund, ed.42.

-Zilele Prunei din Dealu, ed 13.

-Festivalul Mămăligii de Brânză ed 14.

– Zilele comunei și Festivalul Peșterii din Merești

-Festivalul Cărbunelor ed.19

-Festivalul Sarmalelor ed.24-a

-Festivalul Romiilor

-Seară muzicală de advent

145 600,00 77000,00
28 Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă Organizara cursurilor, conferinţelor, întâlnirilor în cadrul cărora se dezbat problemele specifice în domeniul culturii generale. 1 Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă

 

Șoimoșu Mic

4 870,00 3510,00
29 Producţia filmelor documentare cu profil etnografic în judeţul Harghita Pe tot parcursul anului au fost realizate o serie de producţii de filme documentare privind meşteri şi meşteşuguri populare, obiceiuri, porturi populare, locuri tradiţional istorice, şi geografice al judeţului Harghita.
Acest program oferă următoarele teme pentru regizorii, redactorii filmelor: portul popular, istoria monumentelor istorice, meşteri şi meşteşuguri populare, gospodării populare, monumente arhitecturale, personalităţi eminente, prezentarea unei zone.
14 Rezultatul programului au fost filme documentare, care prezintă valorile etnografice, istorice, geografice, turistice ale judeţului Harghita. Temele au fost alese de pe teritoriului judeţului Harghita. Anul acesta din alte surse provenit din proiect cultural de finanțare organizăm prezentarea filmelor documentare din Serbia și Slovacia în diferite localități:

Gheorgheni, Șoimușu-Mic, Sub Cetate, Dealu, Baraolt, Sfântu-Gheorghe, Cristuru Secuiesc

Odorheiu Secuiesc, Sângeorgiu de Pădure

65 600,00 65266,40

 

Anul 2020
Nr. crt. Program Scurtă descriere a programului Nr. proiecte în cadrul programului Denumirea proiectului Buget prevăzut pe program (lei) Buget consumat la finele anului
1 Schimbări valori culturale Proiectul va stimula contactele și cooperarea între organizațiile societății civile și instituțiile culturale. Prezentările de cărţi şi de dans popular sau prezentarea unui cor sau alte spectacole cultural-artistice, pe teritoriul judeţului, în afara judeţului și în străinătate va îmbunătății imaginea județului. 7 -„7. Vasi Gasztrófesztivál és Böllérverseny/ Festival gastronomic și concurs de măcelari din jud. Vas ed a 7-a”

-Acordarea ”Premiul Orbán Balázs”

-Acordarea Premiului Pro Harghita

-Spectacol de teatru de păpuși cu ocazia Moș Nicolae (3 spectacole)

-Întâlnirea primarilor din comunele din județul Harghita

60 000,00 16.300
2 Festival de dans popular interetnic 0 Festival de dans popular interetnic 0 0
3. Concurs de cântece populare Concursul este o etapă superioară pentru câştigătorii fazei concursurilor teritoriale intercomunale de cântece populare organizate în Odorheiu Secuiesc, de a se prezenta şi interpreta din cântecele populare specifice zonei. 3 -Etapa locală și etapa județeană a concursului de căntece populare ”Csak tiszta forrásból”

-Festivalul de cântece populară ”Udvarhelyszéki Népdalfesztivál”

9 450,00 5.475,00
4. Participare la aniversări, comemorări A. Ziua Patrimoniului Cultural
Obiectivul programului a fost familiarizarea participanţilor cu istoria şi stilul monumentelor din judeţ. Grupul ţintă au fost – în primul rând – elevii pentru care am efectuat vizite la locaţiile monumentelor, cu prezentarea valorilor acestor monumente.B. Comemorări (buchete, coroane şi jerbe de flori)
8 -Ziua Limbii Maghiare: 13 noiembrie

-Expoziție desene de copii pe tema patrimoniului cultural

– Aniversarea nașterii Dl. Orbán Balázs

– 15 martie, comemorarea revoluției din 1848–49

-6 octombrie, comemorarea zilei a 13 mucenici din Arad

-23 octombrie, comemorarea revoluției din 1956

10 000,00 6.942,37
5. Întâlnirea iubitorilor de teatru amatori În luna noiembrie a fost tipărit 26 decorațiuni de perete cu fotografiile grupurilor iubitorilor de teatru amatori. Decorațiunile au fost oferite cadou pentru membrii grupurilor care au fost prezenţi la întâlnirea iubitorilor de teatru amatori online 1  În data de 21.11.2020 am organizat online Întâlnirea anuală a iubitorilor de teatru amatori “ Az ekhós szekér nyomában” ed. a XXI 1.150,00 1.150,00

 

6. Participare la târguri Angajații instituţiei noastre, au participat la târg cu cărţiile instituţiei cu scopul promovării și valorificării edițiile instituției noastre. 11 -Participare la târgul meșteșugărești la Vărșag

-Târg Internaţional de Carte; Miercurea Ciuc

15.500,00 26,16
7. Organizare expoziţii, prezentări de cărţi, spectacole, concerte Prin acest program se realizează următoarele: popularizarea specialiştilor şi a lucrărilor realizate de aceştia, organizarea expoziţiilor şi prezentărilor de carte etc., a creatorilor populari.
Prezentările de carte, expoziţiile de arte plastice şi etnografice, spectacole de teatru şi de teatru de păpuşi, interpretări de muzică clasică şi de fanfară, cântec popular, dans popular sunt programe complementare importante din punct de vedere al popularizării meşterilor, artiştilor plastici şi foto, a autorilor din judeţul Harghita pe plan local, regional, naţional şi internaţional.
23 -Carte de cântece din zona Homoroadelor – prezentare film documentar Aldea, Cluj Napoca

-Retrospectivă artistică din Odorheiu Secuiesc – expoziție artistică

-Prezentarea cărții Noi, secuii și prietenii noștri român la Cluj Napoca,

– Prezentarea cărții ”Gyertek haza, ludaim!” și vernisaj expoziție de pictură la Cristuru Secuiesc,

–  Prezentarea cărții „Képek könyve” de Zakariás Erzsébet – -Cărți poștale din Odorhei – vernisaj expoziție ale elevilor –

– Prezentarea cărții ”Gyertek haza, ludaim! ” – Odorheiu Secuiesc, Ciumani

-Expoziție de pictură de artistul Zsigmond Aranka –

– Porturi populare pe imaginile lui Haáz Ferenc Rezső – expoziție în aer liber la Muzeul  Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc

– Promovarea județului Harghita prin prezentarea culturii și valorilor istorice – prezentarea volumului ”O istorie ilustrată a secuilor” la București, 7 octombrie 2020, -GEOFOLK – Expoziție de porturi populare internaționale

-Concert 4S Street,

-Serata Beethoven – concert online și offline

-Concert simfonic, Concert de crăciun, Concertul familiei Ványolós, Concert de crăciun de Asociația Palló Imre – online,

-Imagini arhive din Ocna de Jos – expoziție în aer liber

100 850,00

 

72.641,67

 

8. Programe privind realizarea, prelucrarea şi arhivarea fotografiilor etnografice 1. Pe parcursul anului au fost digitalizate fotografii vechi.
2. Redactare și tipărire calendarul 2021
3. Primăvara și toamna au desfășurat taberele foto cu artiști fotografi invitați din județul Harghita, din țară și din străinătate, pentru ca documentarea etnografică să fie realizată din mai multe aspecte
5 – Expoziție foto: Zile cotidiene din zona Baraoltului

– Expoziție în aer liber: Székelyföldi népviseletek Haáz Rezső képein,

-Imagini arhive din Ocna de Jos din secolul trecut

Cotitura lumii, trecerea timpurilor vechi

15 ani esențiali în fotodocumentare

-Redactare şi tipărire calendar 2021

10 000,00 9.939,48
9 Programul “Serate de dans” 0 0 0
10 Programul “Székely vágta” 0 0 0
11 Ziua Culturii Maghiare Instituţia noastră a finanțat spectacolul de gală a Ziua Culturii Maghiare. 2 Prezentare de carte Gyertek haza ludaim

Spectacol de gală

Expoziție de arte plastice

3 150,00 3.149.50
12 Festivaluri  şi concursuri pentru tineret de cântec popular, teatru şi poveşti, recital poezii Festivaluri  şi concursuri pentru tineret de cântec popular, teatru şi poveşti, recital poezii 1 Concurs de recital poezii „Fától fáig, verstől versig”, ed. XVIII

Porumbenii Mari

1 000,00 1.000,00
13 Zilele judeţului ediția online 23 -Expoziție virtuală de grup

-Săptămâna Caselor Muzeale virtuală

-Joc online cu cărți poștale

-Poezii pentru copii din volumul Virágvers, kutyatánc

-Concert carantină 4S Street

-Producție de muzică populară și dans popular a Formației Lelkes

4 850,00

 

3200,00
14 Activitățile privind elaborarea valori Harghitene Scopul programului este popularizarea patrimoniului cultural material și imaterial din județul Harghita. 1 Porturi populare pe imaginile lui Haáz Ferenc Rezső – expoziție în aer liber la Muzeul Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc, 11 august 2020, ora: 18.00 5.000,00 1.633,36
15 Zilele Ţinutui Secuiesc În cadrul programului anual Ziele Ţinutului Secuiesc au fost organizate următoarele evenimente:

1. Expoziţie fotografică documentară
2. Expoziţie

3. Spectacole de teatru de păpuşi
4. Prezentări carte
5. Prezentări filme documentare
Altele

10 -Festivitate de deschidere

-Geofolk – porturi populare

-Imagini arhive din Ocna de Jos al secolului trecut

-Concert cameral- Melodii clasice și romantice

-Toamna în culori” – concert cameral

-Proiectare filme documentare

– pe platforma online

-Expoziţie şi premizare desene de copii pe tema patrimoniului cultural – pe platforma online

-Muzică de camera în biserica fortificată din Dârjiu. – pe platforma online

Programul a avut loc între 7 -17 octombrie

95 350,00

 

79.719,70
16 Festivalul Nu mai e cum a fost pe vremurile noastre/ Nem úgy van most, mint volt régen 0 0

 

0

 

17 Festivalul dansului popular din Transilvania 0 0

 

0

 

18 Festival Siculus Scopul programului este crearea unui forum pentru tineri talentați, care prezintă muzică pop-rock, susținerea formațiunilor de interpretare muzică de tineret, prezentarea și popularizarea tradițiilor muzicii pop-rock din regiune, întâlnirea și schimbul de experiență a iubitorilor de muzică pop-rock, întărirea identității culturale regionale ale secuimii, conștientizarea valorilor tradiționale, culturale, transmiterea și promovarea acestora. 1. Anunțul concursului muzical, Data limită:  20 iulie 2020

2. Desfășurarea Festivalului SICULUS, ediția a 8-a, data: 4-6 septembrie 2020

 

– 14 formații acceptați la preselecției concursului muzical

– 14 formații care s-a prezentat cu câte 3 piese muzicale la concursul muzical

– 9 formații premiați la concursul muzical

– organizare 4 concerte în cele 3 zile ale festivalului

– aprox. 150 participanți zilnic la evenimentele festivalului

111 750,00

 

85.021,15
19 Promovarea jocurilor tradiţionale cu ocazia zilei copiilor 0 2400,00 0
20 Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita Constituirea unei baze de date despre conducătorii şi proprietarii caselor muzee şi a colecţiilor etnografice din judeţ
– promovarea caselor muzee din diferite zone ale judeţului,
– relaţii profesionale dintre specialişti
1 Programul în întregime nu s-au realizat din cauza pandemiei.

Am cumpărat cărți de specialitete, ca și în anii precedenți, distribuite celor care anual sunt prezenți al acest program.

1 500,00 1.149,90
21 Promovarea meşteşugurilor populare pentru elevi 0 650 0

 

22 Motive populare în uz modern 0 0 0
23 Ne pregătim de sărbători Scopul organizării a fost promovarea şi conservarea tradiţiei, atragerea participanţilor către arta populară în acumularea acestei cunoştinţe temeinice. Astfel de evenimente dăruiesc participanţilor ore de neuitat. 1 Evenimentul de pregătirea ornamente de Crăciuni a fost organizat cu ocazia apropierii sărbătorilor de Crăciun. Programului Ne pregătim de sărbători  s-a realizat online pe siteul www.facebook.com/hagyomanyorzokozpont, oferind astfel pentru cei interesați participarea la concurs. 1 500,00

 

1.487,92
24 Editarea materialelor de specialitate Redactarea şi editarea materialelor de specialitate de istorie şi etnografică în cadrul instituţiei reprezintă o sarcină permanentă, precum şi publicarea noilor rezultate în domeniile de specialitate (cultura generală, etnografie şi folclor, istoriografia locală, publicarea unui material documentar dorim să punem la dispoziţia celor care realizează porturi populare tehnicile, materialele şi motivele populare vechi, tradiţionale), redactarea cataloagelor de expoziţii şi a albumelor foto 3/

6600

În luna august 2020 s-a publicat cartea O istorie ilustrată a secuilor în 5.000 de exemplare

– The Szeklers: An Illustrated History – traducerea volumului O istorie ilustrată a secuilor într-un număr de 1.000 de exemplare

– ”Szikonyország eltűnőben” – volum despre mod de viață și mentalitate, obiceiuri și jocuri populare la Ținutul Sării de etnograful Barabás László într-un număr de 600 de exemplare.

205 000,00

 

87.458,42
25 Programe culturale în colaborare cu organizaţii nonguvernamentale 0 0 0
26 Programe culturale remarcabile Acest program cultural conţine mai multe genuri (prezentări dansuri şi cântece populare, muzică instrumentalistă, prezentări cărţi, distribuire de pachete de cărţi promoţionale cu ocazia evenimentelor desfăşurate în zonele rurale, prezentare spectacole, expoziţii populare, etc 5 Academia Husarilor XI. Erdélyi Huszárakadémia 23 300,00 9950
27 Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă 0 0 0
28 Producţia filmelor documentare cu profil etnografic în judeţul Harghita Pe tot parcursul anului au fost realizate o serie de producţii de filme documentare privind meşteri şi meşteşuguri populare, obiceiuri, porturi populare, locuri tradiţional istorice, şi geografice al judeţului Harghita.
Acest program oferă următoarele teme pentru regizorii, redactorii filmelor: portul popular, istoria monumentelor istorice, meşteri şi meşteşuguri populare, gospodării populare, monumente arhitecturale, personalităţi eminente, prezentarea unei zone.
14 25 mai: comunicat de presă cu anunţul filmelor documentare către realizatori

3 iunie: data limită pentru predarea proiectelor şi scenariilor filmelor

15 iunie: proces verbal de evaluare proiectelor

16–30 iunie: proces verbal de evaluare a punctajelor şi anunţarea rezultatului final

30 noiembrie: predarea filmelor realizate-finalizate

Redactori de filme au realizat 11 filme documentare etnografice cu teme legate de valorile folclorice, meşteşuguri, tradiţii, etc. din judeţul Harghita

60 600,00 60.000,00

 

 1. Sarcini şi obiective pentru management

 

 1. Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management:
 2. îndeplinirea tuturor obligatiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu ordinele/dispozitiile/hotiirârile autorității, respectiv cele prevăzute inlegislatia in vigoare și în reglementăriile care privesc funcționarea institutiei;
 3. 1. În cazul activități de management desfășurate în centre de cultura și a așezăminte culturale, proiectul de management trebuie să aibă în vedere și următoarele sarcini specifice:

 

 1. concordanța cu strategiile culturale și educativ-formative stabilite de autoritatea în subordinea careia funcționează;
 2. oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitarem în scopul creșterii gradului de acces și al participării cetățenilor la viața culturală.

 

 1. conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;
 1. educatia permanentă și formarea profesională continua de interes comunitar în afara sistemelor formale de educatie;
 2. organizarea de evenimente culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminare, work shopuri și altele asemenea.
 3. susținerea expozițiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii, editarea de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico- știintific;
 4. promovarea turismului cultural de interes local;
 5. conservarea, cercetarea și punerea în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;
 6. organizarea de cursuri de educatie civică, de educatie permanentă și formare profesională continuă;
 7. organizarea de rezidențe artistice;
 8. organizarea de servicii de documentare și informare comunitară.

 

B 2. În cazul activităţii de management desfăşurate în cadrul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, proiectul de management trebuie să aibă în vedere şi următoarele sarcini specifice:

 1. promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din domeniul artelor spectacolului;
 2. creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte;
 3. asigurarea diversificării ofertei culturale;
 4. asigurarea promovării inovaţiei, precum şi a noilor metode de comunicare a actului artistic;
 5. sarcini specifice.

 

 V.2. Obiective

Obiectivul principal al managerului va fi dezvoltarea Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, urmărind:

 1. a) managementul resurselor umane:

– conducerea ,

– personalul ,

 1. b) managementul economico-financiar:

– bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii)

– bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale)

 1. c) managementul administrativ:

– modificarea/completarea documentelor interne de organizare şi funcţionare

– reglementări prin acte normative

 1. d) managementul de proiect:

– atragerea de fonduri pentru realizarea de proiecte culturale

 1. Structura și conținutul proiectului de management

Perioada pentru care se întocmeşte proiectul de management este de 4 ani.

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr 20 de pagini + anexe, fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, utilizând font Times New Roman dimensiunea 12, spațierea între rânduri de 1,5 linii, aliniere text între marginele din stânga și dreapta (justified), utilizând obligatoriu diactriticele specifice limbii române. Proiectul de management trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluţiei Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, în perioada 2021-2025.

În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor prevăzute la art. 2 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management:

 1. a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;
 2. b) analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;
 3. c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz;
 4. d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei;
 5. e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute ;
 6. f) previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase de la alte surse.

Structura proiectului de management

 1. Analiza socio – culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent:

a.1. instituţii/organizaţii, care se adresează aceleiaşi comunităţi;

a.2. analiza SWOT(mediul intern şi extern,puncte tari, puncte slabe, oportunităţi ameninţări);

a.3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri de îmbunătăţire a acestuia;

a.4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari;

a.5. grupuri ţintă ale instituţiei pe termen scurt şi mediu;

a.6. profilul/portretul beneficiarului actual:

– analiza datelor obţinute;

– estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari;

a.7. utilizarea spaţiilor instituţiei (cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producție, administrative, alte spații folosite de instituție);

a.8. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz.

 

 

 1. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:

b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei;

b.2. analiza misiunii actuale a instituţiei: ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută, factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc.;

b.3. concluzii:

– reformularea mesajului, după caz;

– descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.

C.Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz:

c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente;

c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative incidente;

c.3. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al resursei umane proprii şi/sau externe

c.4. analiza capacităţii din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, propuneri de îmbunătăţire.

c.5.viziunea proprie asupra utilizării delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuităţii procesului managerial.

D.Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:

d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:

–  bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);

– bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii capitale);

d.2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie

d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:

– analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;

– analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;

– analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale;

d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;

d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie:

– ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:

– din subvenţie;

– din venituri proprii.

E.Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei :

e.1. prezentarea strategiei culturale pentru întreaga perioadă de management;

e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea şi, după caz, descrierea fiecărui program, a scopului şi ţintei acestuia, exemplificări;

e.3. proiecte propuse în cadrul programelor;

e.4. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management.

În cazul activităţii de management desfăşurate în centre de cultură şi aşezăminte culturale, proiectul de management trebuie să aibă în vedere şi următoarele sarcini specifice:

 1. concordanţa cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autoritatea în subordinea căreia funcţionează;
 2. oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi al participării cetăţenilor la viaţa culturală;
 3. conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
 4. educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie;
 5. organizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminare şi altele asemenea;
 6. susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii, editarea de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;
 7. promovarea turismului cultural de interes local;
 8. conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;
 9. organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă;
 10. organizarea de rezidenţe artistice;
 11. organizarea de servicii de documentare şi informare comunitară.
 12. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate:

f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 4 ani corelată cu resursele financiare necesar a fi alocate din subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de către Consiliul Judeţean Harghita;

– previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei;

– previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menţionarea surselor vizate;

f.2. previzionarea pentru costurile aferente proiectelor (din programele propuse)

f.3. proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate

f.4.numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului la sediu şi în afara sediului

f.5.programul minimal estimat pentru perioada de management şi bugetul necesar a fi alocat

 

VII. Alte precizări

Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Consiliul Judeţean Harghita –, Compartimentul resurse umane și perfecționare prfesională (cam. 126), informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management (telefon: 0266-207700, int. 1406 sau 1408 ).

—————————————————————————————————————————

HARGITA MEGYE TANÁCSA                                                                                

HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont menedzseri tisztségének betöltésére

A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5.szám alatt kerül sor.

A jelentkezők a pályázati anyagot, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektronikusan (adathordozón USB, CD vagy DVD, pdf formátumban), 2021 december 03-ig, 14:00 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság / Humánerőforrás – és személyzeti fejlesztési és képzési részleg , a megyeháza 126-es irodájában.

 

 1. Részvételi feltételek:

A jelentkezők a következő követelményeket kell teljesítsék :

 • román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága ;
 • a feladat elvégzésére való alkalmasság ;
 • felsőfokú végzettség záróvizsgával az intézmény tevékenységi területén ;
 • megfelel a menedzseri képzés vagy menedzseri tapasztalat feltételeinek .

 

2.A pályázati anyag a következőket tartalmazza:

 • Részvételi kérelem ;
 • Személyi igazolvány másolata ;
 • Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint) ;
 • Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata ;
 • Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról ;
 • Erkölcsi bizonyítvány ;
 • Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos ;
 • 4 évre (2021-2025) szóló menedzsmentterv a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont vezetésére.

A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti.

A menedzsmentterv korlátozott, terjedelme 20 oldal + mellékletek, nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik, betűtípus Times New Roman 12 méret, 1,5 sorköz, sorkizárt szövegrendezés (justified). A tervnek tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2021-2025 közötti időszakban.

A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

3.A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a ­­­1218/2021 számú elnöki rendeletével fogadta el. Az elnöki rendelet mellékletei elérhetőek az intézmény honlapján (www.hargitamegye.ro).

Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkársága a pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektronikusan.

 1. Versenynaptár :

A projektpályázat a 189/2008 as számú Sürgösségi Kormányrendelet, valamint a 2799/2015 számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően zajlik, a következő naptár szerint :

 1. a) 2021 november 10, a részvételi feltételek, a célkitűzéseket és elvárásokat tartalmazó dokumentáció, a pályáztatásra vonatkozó szabályok és óvások elbírálására vonatkozó rendelkezések, a vizsgadoszár illetve menedzsmentterv letételének és a vizsga dátumának meghírdetése;
 2. b) 2021 december 03 , menedzsmenttervek benyújtása a pályázók által ;
 3. c) 2021 december 07 – 2021 december 16, menedzsmenttervek elemzése ;
 4. d) 2021 december 17, a menedzsmenttervek elemzésének eredménye ;
 5. e) 2022 január 04, menedzsmenttervek megvédése interjú keretében ;
 6. f) 2022 január 05, eredményhirdetés ;
 7. g) 2022 január 06, 16:45 óra, óvási kérelmek benyújtásának határideje ;
 8. h) 2022 január 07 – 2021 január 11, óvások megoldása ;
 9. i) 2022 január 12, végleges eredmények kifüggesztése .

Jegyzet : Abban az esetben ha nincs óvás, a végleges eredmények 2022 január 07 kifüggesztésre kerülnek.

5.További információt Hargita Megye Tanácsa Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság / Humánerőforrás – és személyzeti fejlesztési és képzési részlegén, a 126-es irodában, a hr@hargitamegye.ro vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.

Borboly Csaba

elnök


Anexa nr. 1 la Anunțul public Privind organizarea concursului de management pentru ocuparea funcției de manager al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul de  management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

 

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanța Guvernului Nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;

 

Borboly Csaba,

Președinte

————————————————————————————————————————-

ANUNȚ

Consiliul Județean Harghita Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Candidații pot depune dosar de concurs în plic sigilat (nesemnat), Proiectul de management privind soluții concrete a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite prin caietul de obiective, pe suport de hârtie și în format electronic (pe memorie usb, CD sau DVD în format pdf.) până la data de 03 decembrie 2021, ora 14,00 la Consiliul Județean Harghita, la Compartimentul resurse și perfecționare profesională din cadrul Direcției resurse umane și comunicare, sediul Consiliului Județean Harghita, camera 126.

Informații suplimentare privind condițiile de participare, conținutul dosarului de înscriere, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului se pot obține pe site-ul Consiliul Județean Harghita www.judetulharghita.ro  și  la Consiliul Județean Harghita, Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională , cam.126, prin e-mailul hr@judetulharghita.ro sau prin telefon 0266-207700, int.1406/1408.

————————————————————————————————————————-

ROMÂNIA                                                                                                                Anexa nr. 3

JUDEŢUL HARGHITA                                                             la Dispoziția nr. 1218/2021

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                     

                   

REGULAMENT

de organizare și desfășurare a concursului și de soluționare a contestațiilor concursului pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Harghita

  

Capitolul I – Dispoziţii generale

 Art. 1. – Concursul de proiecte de management pentru Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita  aflată în subordinea Consiliului Județean Harghita, denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale prezentului Regulament.

 

Art. 2. – În anul 2021, Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea prevederilor din ordonanţa de urgenţă:

 

 1. a) 10 noiembrie 2021, aducerea la cunoştinţă publică a: condiţiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului Regulament, precum şi a datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;
 2. b) 03 decembrie 2021, depunerea proiectelor de management de către candidaţi;
 3. c) 07 decembrie 2021 – 16 decembrie 2021, analiza proiectelor de management
 4. d) 17 decembrie 2021, anunțarea rezultatelor privind analiza proiectelor de management;
 5. e) 04 ianuarie 2022, susţinerea proiectelor de management în cadrul  interviului;
 6. f) 05 ianuarie 2022, anunţarea rezultatelor concursului;
 7. g) 06 ianuarie 2022, ora 16:45, data limită pentru depunerea contestaţiilor;
 8. h) 07 ianuarie – 11 ianuarie 2022, soluţionarea contestaţiilor;
 9. i) 12 ianuarie 2022, anunțarea rezultatelor finale ale concursului.

Notă: În ipoteza în care nu există contestații, rezultatele  finale ale concursului se afișează în data de 07 ianuarie  2022.

 

 

Capitolul II – Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs

Art. 3. – (1) Comisia de concurs, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din:

 1. a) 1 reprezentant ai autorității;
 2. b) 2 specialiști în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură în cauză.

(2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Judeţean Harghita, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Etapele concursului de proiecte de management sunt :

 1. a) analiza proiectului de management (etapa I)
 2. b) susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu (etapa II)

(4) În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii proiectele de management, în scris şi în format electronic, precum şi dosarele de concurs, cuprinzând documentele solicitate în anunţul public.

(5) Proiectele de management sunt elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.

(6) Candidaţii pot solicita informaţii suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul este obligată să furnizeze informaţiile solicitate.

 

Art. 4. – (1) Comisia are următoarele atribuţii principale:

 1. a) stabileşte punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de evaluare a proiectelor de management primite de la secretariat;
 2. b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură, atât pentru calitatea proiectului/proiectelor, cât şi pentru interviu/interviuri;
 3. c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor prezentului regulament;
 4. d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, cu respectarea intervalului prevăzut în art. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă;
 5. e) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele întocmite de secretariatul comisiei de concurs;

(2) Membrii comisiei de concurs au următoarele obligaţii:

 1. a) să cunoască prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, respectiv prevederile prezentului regulament-cadru, precum şi conţinutul caietului de obiective elaborat de autoritate;
 2. b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
 3. c) să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;
 4. d) să reia procedura notării în cazul prevăzut la 10 alin. (5) din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 ;
 5. e) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;
 6. f) să evite orice contact individual cu candidaţii pe întreaga durată a desfăşurării procedurilor şi etapelor concursului;
 7. g) să informeze de îndată autoritatea în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate.

(3) Mandatul de membru al comisiei de concurs încetează în următoarele situaţii:

 1. a) după finalizarea concursului de proiecte de management;
 2. b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament-cadru;
 3. c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;
 4. d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii;
 5. e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat;
 6. f) în situaţia în care membrul comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (8);
 7. g) deces;
 8. h) alte situaţii prevăzute de lege.

 

Art. 5. – (1) Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant al compartimentului de specialitate, al compartimentului juridic, al compartimentului economic şi al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de lucru al autorităţii.

(2) Secretariatul are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului;
 2. b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi;
 3. c) solicită candidaţilor, în perioada selecţiei de dosare, ori de câte ori este necesar, informaţii sau alte documente relevante, din categoria celor solicitate prin anunţul public;
 4. d) comunică rezultatele;
 5. e) elimină din concurs, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public, precum şi proiectele de management care conţin indicii privind identitatea autorului, şi îi înştiinţează pe candidaţii în cauză;
 6. f) identifică generic şi aleatoriu fiecare proiect în parte prin atribuirea unui număr fiecăruia, menţionând acest aspect în procesul-verbal de selecţie a dosarelor, în vederea asigurării confidenţialităţii asupra identităţii autorilor proiectelor de management;
 7. g) certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor originale;
 8. h) pune la dispoziţia membrilor comisiei formularul pentru declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate spre a fi semnat, precum şi lista candidaţilor;
 9. i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidaţilor ale căror dosare au fost admise, asigurând confidenţialitatea identităţii autorilor;
 10. j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns;
 11. k) întocmeşte la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate referitoare la proiectele de management;
 12. l) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;
 13. m) întocmeşte contracte civile de prestări de servicii pe baza cărora vor fi remuneraţi membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai secretariatului;
 14. n) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot;
 15. o) consemnează în procesele-verbale redactate la sfârşitul fiecărei etape a concursului nota fiecărui candidat;
 16. p) invită comisia de concurs la reluarea procedurii de notare în cazul în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare etapă în parte ;
 17. q) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, şi asigură afişarea acesteia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură ;
 18. r) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal final al concursului, la care se anexează raportul comisiei;
 19. s) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, şi asigură afişarea acestuia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a autorităţii ;

ş) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor;

 1. t) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații ;

 

(3) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia de a depune, la momentul luării la cunoştinţă a actului administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament-cadru. Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea concursului.

(4) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata derulării concursului, potrivit legii.

(5) Nu poate avea calitatea de membru în comisia de concurs persoana care se află în următoarele situaţii:

 1. a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu candidaţii participanţi la concurs;
 2.  b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management;
 3.  c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect prin soţ/soţie, cu oricare dintre candidaţi.

(6) Statutul de membru în comisia de concurs este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(7) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei de concurs, respectiv membrul secretariatului comisiei de concurs este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia în comisie.

(8) În situaţia în care un membru al comisiei de concurs, respectiv al secretariatului comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (8), autoritatea va dispune, prin ordin/dispoziţie, încetarea calităţii de membru al comisiei de concurs şi înlocuirea acestuia.

(9) Încălcarea dispoziţiilor alin. (4) şi (8) poate atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.

 

Capitolul III  – Analiza şi notarea proiectelor de management.

 

Rezultatul concursului

 

Art. 6. – (1) Membrii Comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic şi/sau pe suport de hârtie de la secretariat şi completează notele acordate în grila de evaluare individuală a membrului comisiei, întocmită pentru fiecare candidat.

(2) Analiza şi notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale din caietul de obiective, prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţă de urgenţă.

(3) În evaluarea proiectelor de management se va urmări modul în care proiectul de management răspunde cerinţelor caietului de obiective, avându-se în vedere următoarele criterii generale de analiză şi notare a proiectelor de management:

 1. a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;
 2. b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;
 3. c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz;
 4. d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;
 5. e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;
 6. f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.

(4) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale, cu excepţia etapei interviului, care are caracter public.

(5) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora membrii acesteia:

 1. a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul;
 2. b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management – pentru prima etapă a concursului;
 3. c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului – susţinerea, în cadrul interviului, a proiectelor de management de către candidaţii admişi;
 4. d) elaborează cu sprijinul secretariatului comisiei raportul asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, dacă este cazul.

(6) Data şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin 24 ore înainte de desfăşurarea acestora.

(7) Participarea membrilor comisiei de concurs la şedinţele acesteia este obligatorie, sub sancţiunea eliminării din comisie şi pierderea indemnizaţiei pentru prestaţia depusă în calitate de membru.

(8) Interviul se înregistrează de către autoritate pe suport audio sau se consemnează în rezumat de către secretariatul comisiei şi este semnat la final de către candidaţi.

(9) Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 24 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului.

 

Art. 7. – (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de concurs de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă;

(2) La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

(3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare probă în parte reprezintă rezultatul probei pentru fiecare candidat.

(4) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al comisiei.

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x) / x

x – nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs

(5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare etapă în parte.

(6) Sunt declaraţi admişi şi pot susţine interviul candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut, în prima etapă a concursului, nota minimă 7.

(7) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7.

(8) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la interviu.

(9) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare din bibliografia de concurs.

(10) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9 din ordonanţa de urgenţă.

(11) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă, în scris, la calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de management, sau dacă părţile nu convin asupra clauzelor contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3) – (6) din ordonanţa de urgenţă.

 

Capitolul IV – Soluţionarea contestaţiilor

 

Art. 8. – Candidaţii nemulţumiţi au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la Registratura Consiliului Judeţean Harghita în termen de maximum 24 ore, de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului .

 

 Art. 9. – (1) Contestaţiile se soluţionează, în termen de 3 zile lucrătoare  de la expirarea  termenului  pentru depunerea contestațiilor.

(2) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri, numiţi/desemnaţi astfel :

 1. a) 1 reprezentant al autorității;
 2. b) 2 specialiști în funcţie de tipul instituţiei publice de cultură în cauză.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:

 1. a) verifică respectarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea contestaţiei;
 2. b) verifică măsura în care contestaţia este formulată cu privire la modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului;
 3. c) analizează contestaţia depusă;
 4. d) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
 5. e) comunică prin secretariatul comisiei de concurs contestatarului şi autorităţii rezultatul soluţionării contestaţiei.

 

 

Capitolul V – Rezultatul final al concursului

 

Art.10    În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii, prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

—————————————————————————————————————————

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont versenyvizsgát hirdet a következő állás
Gondnok – Gazdasági–adminisztrációs iroda–meghatározatlan időre, teljes munkaidőben

A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

a) román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
b) ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
c) az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
f) teljesíti az állásnak megfelelő speciális feltételeket;
g) nincs végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

A szerződéses állások elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:
– általános vagy középfokú végzettség
– román és magyar nyelv ismerete
– megbízhatóság, igényesség, precizitás, pontosság
– szükséges tapasztalat: nem igényel tapasztalatot

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:
a) kérés a versenyvizsgán való részvételhez
b) eredeti személyazonosságot igazoló okirat és másolata
c) iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
d) eredeti munkakönyv és másolata, illetve munka régiség igazolás 2011-től
e) erkölcsi bizonyítvány
f) orvosi igazolás

g) önéletrajz
h) egyéb igazoló dokumentumok, ami a meghirdetett álláshoz szükségesek
A versenyvizsgára a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén (Székelyudvarhely, 1918. december 1. u., 9 sz.) kerül sor:

2021. június 28-án, de. 10 órától írásbeli vizsga
2021. június 30-án, de. 10 órától szóbeli vizsga

A jelentkezési iratcsomót 2021. június 17-én, 16 óráig lehet leadni a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén.
Bővebb felvilágosítást a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont titkárságán kaphatnak az érdeklődők, munkanapokon 8-16 óráig, a 0266-214440 telefonszámon.

Könyvészet:
1. HOTĂRÂRE Nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
2. CAPITOLUL IV, art.22, 23 privind Obligatiile lucratorilor din Legea 319 din 2006, Legea privind securitatea si sănătatea în muncă
3. CAPITOLUL VI, Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică, din Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
4. REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Bartalis Izabella
menedzser

————————————————————————————————————————-

 


 

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont versenyvizsgát hirdet a következő állás betöltésére:

Főkönyvelő (pénzügyi-könyvelői feladatkör) – Vezetői iroda –II szakmai fokozat, – meghatározatlan időre, teljes munkaidőben

A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 1. a) román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 2. b) ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 3. c) az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 4. d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 5. e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 6. f) teljesíti az állásnak megfelelő speciális feltételeket;
 7. g) nincs végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

A szerződéses állások elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

 • Felsőfokú gazdasági végzettség
 • A közintézményekre vonatkozó törvények ismerete és azoknak az alkalmazása
 • Minimum 10 éves szakmai tapasztalat közintézmények könyvelésében
 • Számítógép-kezelői ismeretek
 • A közintézmények könyvelési programjának valamint a közpénzügyi jelentéseknek az ismerete
 • Román nyelv ismerete

 A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 1. kérés a versenyvizsgán való részvételhez
 2. eredeti személyazonosságot igazoló okirat és másolata
 3. iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 4. eredeti munkakönyv és másolata, illetve munka régiség igazolás 2011-től
 5. erkölcsi bizonyítvány
 6. orvosi igazolás
 7. önéletrajz
 8. egyéb igazoló dokumentumok, ami a meghirdetett álláshoz szükségesek

A versenyvizsgára a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén (Székelyudvarhely, 1918. december 1. u., 9 sz.) kerül sor:

 • november 16-án, de. 10 órától írásbeli vizsga
 • november 18-án, de. 10 órától szóbeli vizsga

A jelentkezési iratcsomót 2020. november 06-án, 16 óráig lehet leadni a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén, további információ munkanapokon 8-16 óráig, a 0266-214440 telefonszámon kérhető.

Könyvészet:

 1. Legea 82/1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv modificată și completată de Legea 234/2010 pentru modificarea și completarea acesteia;
 6. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale, modificată prin: M.O. 37/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Decretul 209/1976 privind Regulamentul operațiunilor de casă cu modificările şi completările ulterioare;
 9. OMFP 2281/2009 privind planificarea plăților în trezorerie cu modificările şi completările ulterioare;
 10. LEGE – CADRU nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare.
 12. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 13. Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările şi completările ulterioare;
 15. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare;
 16. OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 19. OMFP 517/2016-FOREXEBUG, cu modificările și completările ulterioare;
 20. Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Székelyudvarhely,

2020. október 22.

 

—————————————————————————————————————————

 

SZAKMAI ELŐMENETELI  VIZSGA

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szakmai előmeneteli vizsgát szervez a következő állás betöltésére:

Tudománynépszerűsítő iroda

Szakfelügyelő –– I. szakmai fokozatból  –  Szakfelügyelő –– IA. szakmai fokozatba

 Részvételi feltételek:

 • minimum 3 év régiség abban a szakmai fokozatban, amelyből a jelentkező előlép
 • az utolsó két év egyéni teljesítmény értékelője „nagyon jó”minősítésű kell legyen

A szakmai előmeneteli vizsgára a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén (Székelyudvarhely, 1918. december 1. u., 9 sz.) kerül sor:

 • november 18-án, de. 10 órától

A beiratkozási doszárt 2019. november 13-án, 16 óráig lehet leadni a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén.

A szakmai előmeneteli vizsga, a vizsgabizottság által összeállított kérdések alapján, egy írásbeli vizsgából áll.

Könyvészet:

 1. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare
 2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare cu Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 3. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările si completările ulterioare
 4. Legea 544/2001, actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
 5. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare
 6. Ordinul nr. 2883 din 15 decembrie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale

 

Bartalis Izabella

Menedzser

Székelyudvarhely, 2019. 10. 30.

 

—————————————————————————————————————————

 

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont versenyvizsgát hirdet a következő állás betöltésére:

Szakfelügyelő (adminisztrációs feladatkör) – Gazdasági – adminisztrációs iroda –I szakmai fokozat, – meghatározatlan időre, teljes munkaidőben

 

A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 

a) román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;

b) ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;

c) az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;

d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;

f) teljesíti az állásnak megfelelő speciális feltételeket;

g) nincs végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

A szerződéses állások elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

–      Felsőfokú végzettség (előnyben a gazdasági végzettség)

–      Minimum 3 éves szakmai tapasztalat

–      Számítógép-kezelői ismeretek,

–      Román nyelv ismerete

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 1. kérés a versenyvizsgán való részvételhez
 2. eredeti személyazonosságot igazoló okirat és másolata
 3. iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 4. eredeti munkakönyv és másolata, illetve munka régiség igazolás 2011-től
 5. erkölcsi bizonyítvány
 6. orvosi igazolás
 7. önéletrajz
 8. egyéb igazoló dokumentumok, ami a meghirdetett álláshoz szükségesek

A versenyvizsgára a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén (Székelyudvarhely, 1918. december 1. u., 9 sz.) kerül sor:

 • február 22-én, de. 10 órától írásbeli vizsga
 • február 25-én, de. 10 órától szóbeli vizsga

A jelentkezési iratcsomót 2019. február 14, 16 óráig lehet leadni a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén, további információ munkanapokon 8-16 óráig, a 0266-214440 telefonszámon kérhető.

Könyvészet:

 1. OMFP 2861/2009 – ORDIN pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. HOTĂRÂRE Nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare
 1. ORDIN nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, cu modificările şi completările ulterioare
 1. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

 

 1. Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 , Legea nr. 138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare

 

Dávid Izabella

Ideiglenes intézményvezető