Alapszabályzat

———————————————————————————————————————-

ROMÁNIA                                                                A 103/ 2015. számú Határozat

HARGITA MEGYE                                                                                 1. Melléklete

MEGYEI TANÁCS

 

Hargita Megye Hagyományőrzési Forrásközpontja

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 1. FEJEZET

    Általános rendelkezések

 

 1. SZAKASZ

Hargita Megye Hagyományőrzési Forrásközpontja, román nyelven „Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita”, a továbbiakban Központ, jogi személyiséggel rendelkező művelődési közintézmény, amelynek finanszírozása saját jövedelmekből és a helyi költségvetésből kapott támogatásokból áll, és Hargita Megye Tanácsának fennhatósága alatt működik.

 

 1. SZAKASZ

A Központ az érvényes romániai törvénykezés, valamint a keretszabályzat alapján kidolgozott, saját szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján fejti ki a tevékenységét.

 

 1. SZAKASZ

A Központ székhelye Hargita megyében, a székelyudvarhelyi December 1. utca, 9. szám alatti ingatlanban található. Minden irat, számla, hirdetés, kiadvány stb., tartalmazni fogja a közintézmény teljes nevét és székhelyének megjelölését.

 

 1. FEJEZET

Cél és a tevékenységek

 

 1. SZAKASZ

            A Központ az élethosszig tartó tanulás és a hagyományos kultúra területein valósít meg projekteket és programokat, és ezért következetesen szem előtt tartja:

 • A megye összes néprajzilag jellegzetes területein fellelhető hagyományok és népi alkotások jelenlegi helyzetének kutatását;
 • A kortárs népi alkotások jellemző értékeinek elmentését, létrehozva ezért az adat- és értékbankot;
 • A megyei szintű művelődési létesítmények tevékenységének módszertani összehangolását, ezekhez tartoznak a kulturális központok, a művelődési házak és a népi egyetemek;
 • A helyi hagyományok értékesítésére és az alkotókészség erősítésére vonatkozó programok kidolgozását, minden amatőri szintű előadó-művészet műfajában;
 • Az autentikus népi hagyományok és alkotások területén alkotók és előadók támogatását és elismerését segítő projektek kezdeményezését – azért is, hogy védelmet nyerjenek a torzulások és a hamisítások ellen;
 • Vonzó és hasznos projektek kidolgozását az élethosszig tartó tanulás területén;
 • A helyi közösségek, valamint a hazai és az egyetemes világ erkölcsi, művészeti és gyakorlati értékeinek megőrzését és továbbadását;
 • A helyi jellegzetességek megőrzését és ápolását;
 • Az alkotókészség és a tehetségesség serkentését;
 • A hagyományos mesterségek és foglalatosságok újraélesztését és az ezeket gyakorlók támogatását (népi mesterségek ismerői, kisiparosok stb.);
 • A jelenkori népi alkotások értékeinek és eredetiségének és a nem-szakmai előadó-művészeteknek az ápolását, minden műfajban – zene, koreográfia, színház, stb.;
 • Az emberek érdeklődéseit és elfoglaltsági igényeiket kielégítő programok kivitelezését, a szabadidős programok kialakítását, általuk értékesítve az illető közösségek hagyományos szokásait is;
 • Az állampolgárok bevonását úgy a természetes, mint a hagyományos kulturális környezetet megismerő, oltalmazó és fenntartó tevékenységekbe;
 • A megyei, országos és nemzetközi színtű kulturális cserék fejlesztését;
 • A nemzeti kisebbségek kulturális önazonosságának népszerűsítését.

 

 1. SZAKASZ
 • A Központ fő feladatkörei:
 1. Módszertani szempontból megyei szinten koordinálja és irányítja a művelődési létesítmények tevékenységét;
 2. Segíti a kulturális létesítményeket a képzők képzése és a szakszemélyzet továbbképzése területein;
 3. Kiadványokat szerkeszt és terjeszt az élethosszig tartó tanulás területén, a művelődési létesítmények megyei hálózatában;
 4. Programokat vitelez ki az élethosszig tartó tanulás területén, partnerségben hazai és külföldi szakintézményekkel;
 5. Projekteket és programokat kezdeményez és támogat a népi szokások és hagyományok népszerűsítése érdekében;
 6. Javasolja népszokásokat és néphagyományokat illető megyei védett területek megjelölését ;
 7. Vizsgálatokat és kutatásokat végez a hagyományos népi szokásokkal, hagyományokkal és mesterségekkel kapcsolatosan;
 8. Programokat kezdeményez és valósít meg a hagyományos népi szokások, hagyományok és mesterségek megőrzését és védelmét illetően;
 9. Szakellátást biztosít és továbbképzéseket szervez a helyi szinten működő művelődési létesítmények személyzete részére, a megyei kulturális, vallásügyi és nemzeti örökség igazgatóságának a jóváhagyásával;
 • A közintézmény létrehozhat egy tudományos tanácsot. A Tanács összetételét és feladatköreit a közintézmény vezetője határozattal állapítja meg, Hargita Megye Tanácsa Elnökének ellenjegyzésével.

 

 1. SZAKASZ

A feladatkörei ellátása és a jellegzetes tevékenységek elvégzése érdekében a Központ szakintézményekkel, civil szervezetekkel, egyéb köz- és magánjogi szervezetekkel és természetes személyekkel működik együtt, anélkül, hogy kinyilvánítana bármilyen (nemzetiségi, politikai, vallási stb.) csoportérdeket.

 

 

 1. FEJEZET

    A vagyon

 

 1. SZAKASZ
 • A Központ vagyona az állam és/vagy a közigazgatási egység  közjogi vagy magánjogi javai feletti jogok és kötelezettségek gyakorlásából áll, amelyeket a törvénynek megfelelően kezel, ezekhez a javakhoz adódnak a közintézmény saját tulajdonában lévő javak is.
 • A Központ vagyonát gyarapítani lehet és ki lehet egészíteni beszerzések, adományok által, valamint javak haszonbérbe kapása vagy azok átruházása által, a felek megegyezése alapján, ezek a helyi vagy központi közigazgatási intézmények, közjogi és/vagy magánjogi jogi személyek, valamint hazai és külföldi magánszemélyek lehetnek.
 • A Központra bizott ingó és ingatlan javakat az érvényes törvénykezés előírásai szerint kell kezelni, a közintézmény vezetőségének kötelessége, hogy foganatosítsa a törvény által előírt intézkedéseket azok megóvása és megőrzése érdekében.

 

 1. FEJEZET

A személyzet és a vezetőség

 

 1. SZAKASZ
 • A Központ személyzete vezetői, szakosodott és kiegészítő személyzetből áll, a személyzet mindegyik tagja a Központtal szerződéses viszonyban áll.
 • A Központ személyzeti beosztásainak betöltése, a felmentések, valamint a munkaviszonyok megszűntetése a törvénykezésnek megfelelően történik.

 

 1. SZAKASZ
 • A szervezeti felépítés és az álláshelyek száma a Központ szervezeti diagramjában és a beosztások listájában vannak előírva, ezeket Hargita Megye Tanácsa hagyja jóvá.
 • A Központhoz alkalmazott személyzet feladatköreit az egyes munkaköri leírások tartalmazzák.

 

 1. SZAKASZ

A 2193/2004-es Rendelet előírásai alapján a Közponhoz alkalmazott szakosodott személyzet és – esetenként, a kiegészítő személyzet, 3 évente egy alkalommal kötelezően  továbbképzést végez el.

 

 1. SZAKASZ
 • A Központ élén egy menedzser áll, megkötött menedzsmenti szerződés alapján alkalmazva, kiválasztása, a törvény szerint, egy menedzsmenti terv bemutatását tartalmazó versenyvizsga által történik.
 • A menedzsmenti szerződésbe belefoglalt feladatkörök és felelősségek mellett a menedzser fő hatásköréhez tartoznak:
 1. A közintézmény folyó tevékenységeinek a vezetése;
 2. A közintézmény engedélyeztetési kritériumai teljesítésének és azok betartásának biztosítása;
 3. A tevékenységi program kidolgozása;
 4. A közintézmény jellegzetes tevékenységei keretében egy elkülönített terület közvetlen és konkrét vezetése;
 5. Engedélyezésre jogosult tisztviselői hatáskör betöltése;
 6. Az alárendelt személyzet fegyelmezésével vagy jutalmazásával kapcsolatos határozatok meghozatala, az érvényes törvénykezésnek megfelelően;
 7. A közintézmény képviseletenének biztosítása hazai és külföldi jogi és magánszemélyek, valamint az igazságügyi szervek előtt;
 8. Az Igazgatótanács negyedévente történő tájékoztatása a lefektetett célkitűzések megvalósításával és az általa vezetett személyzet teljesítményével kapcsolatosan, ezen alkalmakkor megállapítva a tevékenység jobbíttását illető megfelelő intézkedéseket;
 9. A szakosodott és adminisztrációs személyzet alkalmazása, az érvényes szabályzásoknak megfelelően;
 10. A szervezési struktúra előírásai szerinti munkaköri leírások kidolgozása, valamint az alárendelt személyzet feladatai ellátásának és konkrét hatáskörei teljesítésének a követése;
 11. A Központ projektjeinek és tevékenységeinek a bevezetése a Központ éves naplójába;
 12. A Központ menedzsere félévi tevékenységi beszámolókat mutat be Hargita Megye Tanácsának, az előző félév végétől számított legtöbb 15 napon belül, az illető időszakra vonatkozóan. A tevékenységi jelentés a következő részeket tartalmazza: a közintézmény gazdasági-pénzügyi helyzetének és a pénzkezelés hatékonyságának bemutatását, a közintézmény költségvetéséhez viszonyítva, az állások betöltésének a helyzetét és az alkalmazottak munkaviszonyában bekövetkezett változásokat, ugyanakkor a foganatosított fegyelmi szankciókat is, a közintézmény által megkötött együttműködési szerződeseket, a közintézmény által megszervezett vagy általa helyszínt biztosító előadásokat (és egyéb rendezvényeket), amelyeket Hargita Megye Tanácsa részéről felelős személy is igazol, a vagyonkezelés során bekövetkezett változásokat, a menedzsmenti terv célkitűzései és mutatói megvalósításának a helyzetét, valamint bármilyen relevánsnak tartott olyan információt, amelyek által értékelni lehet a közintézmény tevékenységét. A jelentést az Igazgatótanács ellenjegyzi.
 13. A közintézmény vagyona integritásának biztosítása, annak kezelése és igazgatása, a törvény feltételei szerint;
 14. A menedzsmenti tervben vállalt kötelezettségek teljesítése, ezeket a menedzsmenti szerződés melléklete tartalmazza;
 15. Alapvető (minimális) saját saját kulturális programokat és projektek kivitelezése, valamint a gazdasági és kulturális mutatók teljesítése. Mindezek az évente történő kiegyezések alkalmával kerülnek megállapításra, a közintézmény költségvetésének elfogadásától számolva legtöbb 15 napon belül, és a menedzsmenti szerződés kiegészítésében vannak belefogalva.
 16. Különleges és jellemző stratégiák kidolgozása és alkalmazása azért, hogy biztosítsa a közintézmény jelenlegi és jövőbeni tevékenységeinek a hatékonyságát;
 17. Az alkalmazott személyzet osztályonkénti feladatköreinek a meghatározása, a közintézmény szervezeti és működési szabályzatának megfelelően, valamint a szakosodott személyzet egyéni szakmai munkakötelességeinek a meghatározása, a jóváhagyott munkaköri leírások alapján;
 18. Intézkedések meghozása a közintézmény éves költségvetése előírásainak teljesítése érdekében, a saját bevételek kiegészítése és változatossá tételével kapcsolatosan, az érvényes törvényes szabályzásoknak megfelelően;
 19. A fő hitelutalványozó által elfogadott költségvetési kiutalások rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása;
 20. Intézkedések meghozatala a közintézmény épülete védelmének biztosításáért, valamint a tűzvédelemért;
 21. Intézkedések meghozatala a munkavédelemmel kapcsolatosan és hogy az alkalmazottak megfelelően megismerjék a munkabiztonság előírásait.
 • A feladatkörei ellátása érdekében a menedzser határozatokat hoz.
 • A menedzser távolléte esetében, amennyiben az állása be van töltve, a menedzseri feladatköröket a Központban dolgozó, a menedzser által írásban felhatalmazott személy tölti be.

 

 1. SZAKASZ
 • Feladatkörei ellátásának érdekében a menedzsert az Igazgatótanács (egy tanácskozó jellegű közösségi vezetőtestület), valamint a Tudományos Tanács segítik.
 • Az Igazgatótanács összetétele:
 • Elnök: a Központ menedzsere;
 • Tagok:

1 tag, akik Hargita Megye Tanácsának Elnöke nevez ki;

1 tag, aki Hargita Megye tanácsosa;

1 tag, aki Hargita megye művelődési életének rangos képviselője;

1 tag, aki a Központ könyvelője.

 • Az Igazgatótanács titkárát az Igazgatótanács elnöke nevezi ki, az Igazgatótanács tagjai közül.
 • A Tudományos Tanácsot a Központ menedzsere hozza létre. A Tudományos Tanács összetételét és feladatköreit a közintézmény vezetője határozza meg. A Tudományos Tanácsot a menedzser félévente, vagy szükség esetén bármikor összehívhatja. A Tudományos Tanács segíti a Központot célkitűzései teljesítésében.

 

 1. SZAKASZ
 • Az Igazgatótanács az alábbiak szerint fejti ki tevékenységét:
 1. Negyedévente ülésezik a Központ székhelyén, vagy szükség esetén bármikor. Az Igazgatótanácsot az Igazgatótanács Elnöke hívja össze, illetve a tagok egyharmadának kérésére össze kell hívni;
 2. A tagok kétharmada jelenlétében határozatképes, határozatait a jelenlévő tagok szavazatának egyszerű többségével hozza;
 3. Az Igazgatótanács üléseit az Igazgatótanács Elnöke vezeti;
 4. Az ülések vitái a lefektett napirendi pontoknak megfelelően történnek, ezeket a titkár közli ki a tagok részére, a ülés időpontja előtt legalább 3 nappal;
 5. A vitákat lejegyzik az ülés jegyzőkönyvébe, minden résztvevő aláírja és befűzik az ülések nyilvántartójába;
 6. Az ülés jegyzőkönyvét minden résztvevő aláírja;
 • Az Igazgatótanács fő feladatkörei:
 1. Kielemzi és elfogadja a közintézmény tevékenységi programjait, meghatározva a Központ fejlesztési irányait;
 2. Elfogadja a Központ együttműködéseit egyéb hazai és külföldi intézményekkel;
 3. Elfogadja a közintézmény költségvetési tervezetét, és a Megyei Tanács ellenjegyzésére terjeszti be, az ellenjegyzés után pedig lebontja a specifikus tevékenységekre;
 4. A Megyei Tanács elé terjeszti elfogadásra a közintézmény alkalmazottjainak a beosztási tervét, szem előtt tartva annak főcélját, célkitűzéseit és fő feladatköreit;
 5. Elfogadja a közintézmény Belső Rendszabályzatát;
 6. Megvizsgálja és elfogadja az alkalmazottak továbbképzésével, besorolásával és előreléptetésével kapcsolatos intézkedéseket, a törvénynek megfelelően;
 7. Határozatot hoz az üres állások betöltésével kapcsolatos versenyvizsgák megszervezéséről, valamint elfogadja a versenyvizsgák témaköreit;
 8. Követi a közintézmény anyagi és pénzügyi eszközeivel történő megfelelő gazdálkodást, meghozva a szükséges intézkedéseket a kezelésbe kapott vagyon integritásának biztosításáért, illetve a benne okozott esetleges károk megtérítéséért;
 9. Javaslatokat tesz a költségvetés felhasználásának módozataival, valamint a saját bevételekből, illetve más forrásokból származó jövedelmek felhasználásával kapcsolatosan, az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően.
 • Feladatkörei betöltésének során az Igazgatótanács határozatokat hoz.

 

 

 1. SZAKASZ
 • Hargita Megye Hagyományőrzési Forrásközpontja kötelező időszakos jelentéseket készít el az elköltésekkel kapcsolatosan.
 • Az (1) bekezdésben előírt jelentéseket havonta készíti el és Hargita Megye Tanácsa Gazdasági vezérigazgatósághoz teszi le, az előző hónapot követő hónap 15.-ig.
 • Az (1) bekezdésben előírt jelentések legalább a következő információkat kell tartalmazzák:
 1. Az illető hónapban valóságosan elköltött pénzösszegek nagyságát, RON-ban kifejezve;
 2. Költségek címén folyósított pénzösszegek rendeltetését;
 3. A költségek fedezéséhez szükséges jövedelmi forrásokat;
 4. A jelentést kiállító személy teljes nevét, beosztását és aláírását;
 5. Azoknak a személyeknek a teljes nevét, beosztását és aláírását, akik ellenjegyezték, vagy esetenként, elfogadták a jelentést;
 • Az (1) bekezdésben előírt jelentések kézhezvételétől számított 15 napon belül Hargita Megye Tanácsának jogában áll bármilyen pontosítást vagy kiegészítő információkat kérni a benyújtott dokumentumok tartalmával kapcsolatosan, ezek rendelkezésre bocsátása Hargita Megye Hagyományőrzési Forrásközpontja számára kötelező;

 

 

 1. FEJEZET

A Költségvetés

 

 1. SZAKASZ
 • A Központ folyó és tőkekiadásos költségeit saját jövedelmeiből és a helyi költségvetésből – mint fenntartói forrástól származó összegekből, valamint más forrásokból, a 118/2006-os Sürgösségi Kormányrendelet  előírásainak megfelelően, fedezi.
 • Hargita Megye Hagyományőrzési Forrásközpontjának az állami költségvetésből történő megtámogatása a Központ és az illetékes kormányzati szervek között megkötött Támogatási szerződés alapján történik.
 • Hargita Megye Hagyományőrzési Forrásközpontjának a Hargita Megye Tanácsa költségvetéséből történő támogatása a Központ és Hargita Megye Tanácsa között évente megkötött Támogatási szerződés alapján történik, miután elfogadásra kerül Hargita Megye költségvetése az illető évre, a 9/1996-os Kormányrendelet 2. Szakaszának, valamint a 3977/1996 Módszertani Normáknak megfelelően. Ez a szerződés leszögezi azokat az alapvető (minimális) kötelezettségeket vagy programokat, amelyeket Hargita Megye Hagyományőrzési Forrásközpontja az illető évben meg fog valósítani.

 

 1. SZAKASZ

A Központ saját jövedelmei az alábbi forrásokból származnak:

 1. Képzések résztvételi díjaiból, beleértve a továbbképzéseket is;
 2. Ingóságok és felületek bérbeadásából;
 3. A Közintézmény által megszervezett előadások bevételeiből;
 4. Egyéb kulturális rendezvények megszervezésének bevételeiből;
 5. Különleges tevékenységek keretében létrehozott alkotások értékesítéséből;
 6. Saját vagy mások által létrehozott – bármilyen féle hordozón található – kiadványok értékesítéséből származó bevételek, amelyek a népi kultúrával, az élethosszig tartó tanulással, a tudománnyal és általában a művelődéssel kapcsolatosak, az érvényes törvényi előírások tiszteletben tartásával.
 7. Olyan kulturális projektekből és programokból származó bevételekből, amelyeket partnerségben vagy együtműködések keretében vitelez ki, hazai és külföldi intézményekkel;
 8. Egyéb szolgáltatások nyújtásából és/vagy kulturális, illetve az éléthosszig tartó tanulással kapcsolatos tevékenységek elvégzéséből származó bevételekből, a közintézmény célkitűzéseinek és feladatköreinek megfelelően, a törvénykezésnek megfelelően.

 

 1. FEJEZET

Záró rendelkezések

 

 1. SZAKASZ
 • A Központ saját bélyegzővel és pecséttel rendelkezik.
 • A Központnak saját archívuma van, ahol a törvény előírásai szerint megőrzi :
 • a létrehozását igazoló jogi iratot;
 • a pénzüggyel és könyveléssel kapcsolatos dokumentumokat;
 • a levelezést;
 • egyéb dokumentumokat, a törvénykezésnek megfelelően.

 

 1. SZAKASZ
 • Jelen szabályzat előírásai Hargita Megye Tanácsának határozatával kiegészítésre kerülnek, annak függvényében, hogy milyen szabályzások fognak megjelenni a kulturális közintézményekkel kapcsolatosan.
 • Jelen szabályzat alapján és az érvényes törvényi rendelkezések betartásával, a menedzser kidolgozza a közintézmény Belső rendszabályzatát.
 • Jelen szabályzat tartalmának bárminemű megmódosítását és kiegészítését a Központ menedzsere javasolja, elfogadására előterjesztve Hargita Megye Tanácsának.

 

Borszék, 2015. április 22.

 

ELNÖK                                                                                   Ideiglenes Menedzser

Borboly Csaba                                                          Lőrincz Ildikó